Deze e-mail online lezen

 

Vliegende start

Het jaar 2023 kent een vliegende start. Er ligt een breed pallet aan vraagstukken in onze maatschappij wat loopt van inflatiebeteugeling tot krapte op de arbeidsmarkt. De misère van de extreme energieprijzen is helaas nog niet voorbij, maar we zien desondanks dat de stemming in de ketens voorzichtig positief is.

Dit proefden we onder andere tijdens de diverse beurzen, zoals op de Grüne Woche, IPM en Fruit Logistica. Als juryvoorzitter van de Tuinbouw Ondernemersprijs heb ik de afgelopen maanden veel ondernemers gesproken en hun bedrijf bezocht. Wat ik hier terug zie is positiviteit, realisme, innovatie en doorzettingsvermogen. Tel daarbij op dat het RIVM in haar voedselconsumptiepeiling constateert dat de consumptie van groente en fruit stijgt. Waar we al jaren een lans voor breken wordt nu in de statistieken onderbouwd. Reden te meer om hier mee door te gaan en het belang van gezond voedsel en een groene leefomgeving nog meer uit te dragen.

Lees de column van Rutger Lommerse hier verder

Van retailer naar ketenspeler aan tafel bij Greenports Nederland

Kees de Kat is het nieuwe lid van het dagelijks bestuur van Greenports Nederland. Als slager begon hij in de supermarktwereld op de winkelvloer en na ruim 20 jaar verliet hij als Director Buying & Merchandising Super de Boer/Jumbo de retail om de overstap te maken als CEO naar de coöperatie Royal FruitMasters. Hier is hij inmiddels ruim 12 jaar werkzaam en vervult diverse bestuurlijke functies binnen het agrarisch domein. Een paar vragen aan ons nieuwe bestuurslid.

Waarom ben je in het dagelijks bestuur van Greenports Nederland gestapt?
Het verzoek in deze kwam eigenlijk via de Provincie Gelderland. In het Greenports Nederland bestuur was er geen echte verbinding met de Gelderse Tuinbouw. Als belangrijke speler in het economisch fruitcluster in Gelderland vinden we dat we voor onze telers - 400 MKB bedrijven door heel Nederland - de maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben te werken aan een gezonde toekomst voor de fruitteelt in Nederland voor nu en in de toekomst. Hiervoor is landelijke samenwerking essentieel. Immers we telen in de Nederlandse Fruitketen het gezondste “appeltje” (fruit) voor de dorst met onze zuurstoffabrieken (boomgaarden).

Lees hier verder

Sierteeltsector krijgt eenduidige Europese milieufootprint

De sierteeltsector wil al lange tijd goed en gedegen antwoord kunnen geven op de vraag; hoe duurzaam zijn sierteeltproducten nu? Een consortium van bedrijven, met daarin onder andere Wageningen University & Research en Royal FloraHolland werkt nu aan Europese rekenregels voor het berekenen van de milieufootprint van sierteeltproducten: de FloriPEFCR. We spreken Albert Haasnoot, hij stuurt het consortium aan en heeft veel contact met alle stakeholders tijdens dit intensieve EU proces.

Albert Haasnoot; “Wat we nodig hebben als sector is eenduidigheid, standaardisatie en inzicht. De wildgroei aan (eco)labels, keurmerken en certificaten, de kosten en administratielast die dit met zich meebrengt voor de ondernemer door het ontbreken van een standaard is ongekend. En daarmee haast onmogelijk om goed inzicht te krijgen in de milieu-afdruk die je bedrijf heeft. Laat staan om daarop te sturen om te reduceren. Andere sectoren, zoals in de zuivel, wijn, leer en veevoer, zijn ons al voorgegaan als het gaat om EU standaardisatie op footprinting”.

Lees hier verder

Thematafel Huisvesting internationale medewerkers

De huisvesting van onze internationale medewerkers. Hier wordt veel over gesproken en geschreven. We zien in de media soms goede voorbeelden voorbij komen, maar de nadruk ligt helaas vooral op de slechte voorbeelden van huisvesting of omstandigheden. Hierdoor wordt veelal niet het complete verhaal verteld. Dit is vervolgens weer van invloed op het gesprek met stakeholders, zoals de overheid. 

Het politieke draagvlak voor arbeidsmigratie brokkelt namelijk steeds meer af. De roep om het beperken van migratie, ook de arbeidsmigratie, neemt toe. Ons verhaal over de noodzaak tot inzet van internationale medewerkers is op dit moment niet volledig genoeg en vaak te eenzijdig. De landelijke thematafel huisvesting internationale medewerkers is hiermee aan de slag gegaan.

Erik Kaemingk, coördinator Human Capital Agenda Greenports Nederland; “Om te komen tot een beter en completer verhaal met impact hebben we scenario’s uiteengezet, die gaan over de korte en langere termijn. Op de korte termijn zoeken we naar goede oplossingen (huisvesting, sociaal, werk) voor onze internationale medewerkers en we moeten dat onderbouwen met een breder verhaal dan alleen economische groei. Tegelijkertijd werken we aan scenario’s om minder afhankelijk te worden van de inzet van deze groep medewerkers. Bijvoorbeeld door in te zetten op robotisering en digitalisering en door op zoek te gaan naar alternatieve productiemethoden. Mocht dit alles geen gewenst effect hebben, dan hebben we helaas nog een doemscenario door onze arbeidsintensieve productie te exporteren naar andere landen. Dat zou betekenen dat we als Nederland afscheid moet nemen van deze mooie maakindustrie en rijst de vraag wat produceren we hier dan nog wel?

De verschillende scenario’s die we uitwerken worden binnenkort besproken met bestuurders. Het doel is om uiteindelijk als tuinbouwcluster met meer regie en stevige focus de gesprekken aan te gaan met politici en beleidsmakers over mogelijke oplossingen.”

Op initiatief van Greenports Nederland in samenwerking met LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB, Glastuinbouw Nederland, KAVB, NFO, Plantum en Anthos wordt een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief uitgebracht  over huisvesting voor internationale werknemers in de agrarische sector. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, meldt u zich dan hier aan.

In gesprek over de SUR /EU doelstellingen

Op vrijdag 20 januari 2023 tijdens de internationale Grüne Woche in Berlijn spraken vertegenwoordigers van de Nederlandse tuinbouw over de kansen en uitdagingen in de transitie naar een verdere verduurzaming van de tuinbouw. Hierbij werd onder andere stilgestaan bij het Europese voorstel van de Sustainable Use Regulation (SUR).

Onder leiding van Adri Bom-Lemstra gaven de sprekers aan voortvarend aan de slag te gaan en echt een bijdrage te zien vanuit de tuinbouw: "Als wij het als Nederlandse tuinbouwsector niet kunnen, dan kan niemand het". De sprekers zien daarbij volop kansen voor innovatieve groene middelen, precisietechnologieën en robuuste rassen. Echter, de Europese doelen zijn bepaald uitdagend en het realiseren van de doelen valt of staat met een aantal randvoorwaarden. 

Specifiek richtten de sprekers zich tot de overheid: "Help ons door meer capaciteit bij onder andere Ctbg" en nog belangrijker: "Zorg voor wet- en regelgeving die aansluit bij de innovaties van vandaag, zodat innovaties die nu te vaak tussen wal en schip vallen bij de teler komen". De sprekers riepen de overheid op de ondernemers te helpen om de komende transitieperiode ‘zonder brokken’ door te komen. Dat is nodig omdat het tempo waarin middelen verdwijnen, hoger ligt dan het tempo waarin alternatieven verschijnen. De bijeenkomst vormde een goede start voor verdere dialoog op dit onderwerp.

Om de boodschappen kracht bij te zetten overhandigden Ilse Zaal (gedeputeerde Noord Holland) en Adri Bom-Lemstra de “Ode aan de plant” aan Directeur Generaal Jan Kees Goet, die minister Piet Adema verving tijdens dit minisymposium.

Subsidie voor Groenpact Groene Persona’s

Eind december heeft het ministerie van SZW laten weten dat de aanvraag van Glastuinbouw Nederland, LTO Noord en FNV voor de implementatie van de Groenpact Groene Persona’s voor Leven Lang Ontwikkelen en Duurzame Inzetbaarheid is gehonoreerd.

Groenpact Groene Persona’s
Hoe zorgen we ervoor dat bedrijven en organisaties in het groene domein, met in het bijzonder haar medewerkers, blijven leren en ontwikkelen? Dat zij kansen en vernieuwingen in én buiten het groene domein blijven volgen? En liever nog… hierin voorop lopen! Maar wat wil de groene werknemer zelf? Hoe staat deze medewerker in zijn of haar werk? Wat zijn drijfveren en behoeftes als het gaat om leren en ontwikkelen? Zou het niet mooi zijn als er meer inzicht ontstaat in wat echt aansluit bij verschillende typen mensen werkzaam in het groene domein?

Klik hier voor meer informatie.

Thematafel Duurzame Gebiedsontwikkeling Tuinbouw

De thematafels Ruimtelijke Inrichting en Energie binnen GPNL zijn eind vorig jaar in elkaar geschoven. Voor het realiseren van de energietransitie in tuinbouw-concentratiegebieden is gebiedsontwikkeling essentieel. Het samenvoegen van de bestuurlijke aansturing vanuit GPNL op beide thema’s is daarmee logisch. Dit biedt tevens het platform om naar de toekomst toe ook onderwerpen als waterbeheer, biodiversiteit en infra vraagstukken integraal op te pakken.

Onder de titel “Duurzame Gebiedsontwikkeling Tuinbouw” is deze nieuwe thematafel in 2023 van start gegaan. Daarbij is direct de vraag gesteld of de ondernemers en sector over voldoende en de juiste ruimtelijke ordening instrumenten beschikt om de modernisering en energietransitie adequaat vorm te geven. We willen komende maanden met elkaar antwoord krijgen op die vraag.  

Community-bijeenkomst Gebiedsaanpak Energie Glastuinbouw op 23 maart

Op 23 maart van 13.00 tot 14.00 uur vindt er een community bijeenkomst plaats met als onderwerp: ‘Samen Duurzaam Warm; de ideale match van glastuinbouw met woonwijken en bedrijventerrein'.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep Gebiedsaanpak Energie Glastuinbouw. Tijdens dit webinar zal Rob van der Valk, programmamanager bij Provincie Zuid Holland zijn visie op het benodigde beleid voor de warmtetransitie uiteenzetten. In aansluiting daarop presenteert Dave Vlaming, gebiedscoördinator Alton, hoe het samen verwarmen in Heerhugowaard handen en voeten heeft gekregen.

De community-bijeenkomsten zijn primair bedoeld als kennisdeling voor regionale partijen en overheden die bij de energietransitie betrokken zijn. Wilt U ook deelnemen? Stuur dan een mail naar info@greenports-nederland.nl.

Smart Farming Greenport Noord Holland Noord

Met Smart Farming Noord Holland Noord (SF NHN) worden de krachten gebundeld in een data- en kennisplatform: een partnerschap van ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en overheid. Er wordt ingezet op (versnelde) ontwikkeling en toepassing van hightech- en dataoplossingen in de agrarische sector in Greenport Noord-Holland Noord.

Zo wordt er met diverse partners gewerkt aan de ontwikkeling van precisietechnologie. Wat dit precies inhoudt en tegen welke uitdagingen de deelnemers aanlopen, kun je zien in een vierdelige documentaireserie die gemaakt wordt.

Deel 1 is hier nu te zien!

Dutch Horticulture in China

In april 2021 is de website dutchhorticulturechina.nl gelanceerd. De initiatiefnemers Greenports Nederland, Provincie Zuid-Holland, RVO en Dutch Sino Business Promotions willen het voor ondernemers hiermee gemakkelijker maken om zakelijke activiteiten te ondernemen op de Chinese markt.

Met het opheffen van de reisbeperkingen naar China na een intensive Covid periode verwachten we dat dit een impuls zal geven aan de contacten en dat de vraag naar Nederlandse kennis en productiesystemen zal toenemen. Daarom een goed moment om de website nogmaals onder de aandacht van de ondernemers te brengen. Er is uiteraard ook een een LinkedIn pagina opgestart waar veel informatie te vinden is over het zakendoen met en in China.

Save the date: Nationaal Tuinbouwcongres 2023 op 4 oktober

Het hoofdthema voor het Nationaal Tuinbouwcongres 2023 is biodiversiteit. Dat de biodiversiteit ernstig wordt bedreigd is een gegeven. Schone lucht, zuiver water, een vruchtbare bodem en een stabiel klimaat zijn niet langer vanzelfsprekend.

Op welke manier stimuleren we de biodiversiteit in en rondom onze tuinbouwgebieden momenteel? Wat gaat goed en waar lopen we tegenaan? De tuinbouwketens zijn technologisch sterk en een groeiend aantal veredelaars, toeleveranciers en kwekers weet ook goed gebruik te maken van het potentieel van de natuur.

Biodiversiteit zal de komende jaren vaker centraal staan om de transities in goede banen te leiden. Rond het thema “gezonde planten” ligt dat voor de hand. Maar ook rond de thema’s klimaatadaptie, circulaire tuinbouw en gezonde voeding liggen nog veel kansen.

Op het congres willen we onder andere inzoomen hoe de tuinbouw de natuur en techniek kan verbinden.

Noteer woensdag 4 oktober vanaf 13.30 uur alvast in uw agenda, dan hopen wij u te zien bij het Nationaal Tuinbouwcongres in het Naturalis Biodiversity Center in Leiden. Het definitieve programma volgt nog, daarbij zal u ook een link ontvangen waarmee u zich kunt aanmelden.

Voor in de agenda:

  • 23 maart 2023 Community bijeenkomst Samen Duurzaam warm.
  • 29 maart 2023 Tuinbouw Ondernemersprijs uitreiking.
  • 1 en 2 april 2023 Kom in de Kas. Tijdens Kom in de Kas heb je de kans om bij verschillende glastuinders door heel Nederland een kijkje in de kas te nemen. Kijk hier voor informatie
  • 4 oktober 2023 Nationaal Tuinbouwcongres in Naturalis Leiden

Social media

Volg Greenports Nederland ook via de verschillende social media kanalen zoals LinkedIn, YouTube en Twitter.

Op de website van Greenports Nederland kan je alle nieuwsbrieven, nieuwsberichten en achtergrondinformatie terug vinden.

Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan een collega. Ontvang je deze nieuwsbrief nog niet direct in je mailbox maar wil je dat wel? Stuur dan even een mailtje aan info@greenports-nederland.nl