Deze e-mail online lezen

 

Eurovisie Songfestival werkt (aanstekelijk) positief

Column Rutger Lommerse, programmamanager Greenports Nederland

Nederland is met de stad Rotterdam, gastheer voor het Eurovisie Songfestival. Deze internationale happening is een perfecte gelegenheid om aan Europa te laten zien wat wij als land te bieden hebben. Zo zagen we naast mooie shows ook de Nederlandse deltawerken als innovatieve oplossing tegen de stijgende zeewaterspiegel voorbij komen. Deze innovaties worden breed gewaardeerd, onze kennis en systemen gaan de hele wereld over. Wat heeft dat nou met tuinbouw te maken, hoor ik u denken. De tuinbouw met haar maatschappelijke en innovatieve oplossingen voor een gezonde en groene samenleving kunnen we ook zo zien. Onze oplossingen werken net zo aanstekelijk positief als het Eurovisie Songfestival en gaan de hele wereld over. De tuinbouw is bescheiden en daagt zichzelf continu uit om nog duurzamer te worden en daarom blijven we soms nog terughoudend om een groot podium te betreden.

Natuurlijk zoeken we nog naar betere oplossingen om tot weerbare teeltsystemen te komen en ja, we hebben nog heel wat hindernissen te nemen om volledig circulair te worden. Maar alle beleidsseinen staan op groen en de ondernemers zijn heel erg gemotiveerd om nieuwe technieken uit te proberen, toe te passen en te omarmen. En niet onbelangrijk; er is maatschappelijk draagvlak voor het maken van de volgende stappen.

Wat is er mooier om onze Nederlandse tuinbouwoplossingen binnen de EU te presenteren als een routekaart voor de Green Deal en de Farm to Fork strategie?

Nederlandse hightech, circulaire en agro-ecologische en vooral gezonde tuinbouwoplossingen gecombineerd met onze logistieke kwaliteiten passen naadloos op dat Europese podium. Zo is het Eurovisie Songfestival wat mij betreft ook een inspiratiebron voor de tuinbouw.

Adri Bom-Lemstra blijft voorzitter Greenports Nederland

Per 1 mei jl. heeft Adri Bom-Lemstra de overstap gemaakt als gedeputeerde van Zuid-Holland naar de rol van voorzitter bij Glastuinbouw Nederland. Sinds oktober 2019 was zij voorzitter van Greenports Nederland. Zij blijft deze rol ook na haar overstap naar Glastuinbouw Nederland vervullen. Bom-Lemstra was nauw betrokken bij het ontstaan van Greenports Nederland.

Samen investeren in gezondheid en groen

Inbreng tuinbouwcluster voor regeerakkoord

Het tuinbouwcluster wil samen met de overheid middels de Nationale Tuinbouwagenda investeren in gezonde mensen en een gezonde, groene leefomgeving, resulterend in goed renderende bedrijven en een sterke economie. Met die reden is voor enkele thema’s prominente aandacht gevraagd om mee te nemen in het regeerakkoord. Hierbij gaat het om de thema’s werkgelegenheid, klimaat & energie en internationale handel. Via deze link kunt u een digitale versie van deze inbreng downloaden.

Even voorstellen: Meindert Stolk

Hoewel ze zeggen dat ‘de Zuid-Hollander’ niet bestaat, ben ik er een: opgegroeid in de Alblasserwaard, gestudeerd in Rotterdam en nu woon ik alweer zo’n 30 jaar in Wassenaar. Ik ben econoom, tijdens mijn werkzame leven vooral bezig geweest met belangenbehartiging en communicatie en al jaren politiek actief voor het CDA, waarvan de laatste zes als Statenlid voor het CDA Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland is voor mij dus geen onbekend terrein.

Hoe ziet de werkweek van een gedeputeerde eruit?
Een werkweek van een gedeputeerde bestaat uit een mix van activiteiten, zowel intern als extern. Voorbereidende gesprekken met medewerkers van de provincie, de wekelijkse vergadering van het college van Gedeputeerde Staten waar besluiten worden genomen en commissievergaderingen met Provinciale Staten om onder meer deze besluiten te bespreken.
Verder spreek ik met bestuurders van andere organisaties, of met samenwerkingsverbanden waarin we als provincie veel deelnemen. Bijvoorbeeld die van Greenports Nederland, maar ook van Greenports West-Holland, waarvan ik voorzitter ben. Ook probeer ik – zeker als de coronamaatregelen dat straks weer toelaten – regelmatig tijd vrij te maken voor een werkbezoek.

Als je je hierbij bedenkt dat ik niet alleen tuinbouw in mijn portefeuille heb, maar ook Economie en Innovatie, Landbouw en Gezond en Veilig kun je je voorstellen dat de week zeer gevarieerd is!

Lees verder via Greenports Nederland.

Nationaal Tuinbouwcongres

Dit jaar zal het Nationaal Tuinbouwcongres op donderdag 7 oktober vanaf 13 uur zijn. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Verdere informatie en het programma van deze dag volgt in de volgende nieuwsbrief.

Introductieprogramma Tweede Kamerleden

Op 21 juni zijn alle Tweede Kamerleden die tuinbouw in hun portefeuille hebben uitgenodigd voor een online kennismaking met de tuinbouw. Greenports Nederland wil hen laten zien welke oplossingen de tuinbouw te bieden heeft voor maatschappelijke problemen. Daarnaast zal men ook worden bijgepraat over de uitdagingen waar deze sector mee te maken heeft. In september zal dezelfde groep een uitnodiging ontvangen om verschillende bedrijven te bezoeken om zo een goede indruk te krijgen van de dynamiek van het tuinbouwcluster. Bij de voorbereiding zijn diverse branches betrokken. 

Jaarverslag Greenports Nederland
Hier vindt u het jaarverslag 2020 van Greenports Nederland.

Samen aan de slag, even voorstellen…

In deze rubriek willen we de 'tuinbouw' persoonlijk aan u voorstellen met een prominent gezicht die zich vol overgave inzet om de Nederlandse tuinbouw iedere dag beter op de kaart te krijgen.

Het woord is aan Rien van Tilburg, voorzitter college van bestuur van het Clusius College en stuurgroeplid en voorzitter van het stichtingsbestuur van Greenport NHN.

Wie is Rien van Tilburg?
Ik ben voorzitter college van bestuur van het Clusius College, een aoc in Noord-Holland boven Amsterdam. We verzorgen groen vmbo voor ruim 4.000 leerlingen en groen mbo voor zo’n 1.500 studenten. Samen met ROC Kop van Noord-Holland verzorgen we cursus- en contractonderwijs en bedrijfsopleidingen. We zitten nu in de aanloop van een fusie met dit roc.

Hoe ben je in de tuinbouw terecht gekomen?
Met de paplepel ingegoten. Ik ben zoon van een tomatenteler (later gerbera’s) in Berkel en Rodenrijs en had zeven ooms die hetzelfde vak uitoefenden. Na mijn studie in Wageningen ben ik docent plantenteelt geworden, eerst in Utrecht, later in Aalsmeer en vervolgens directeur geworden van die school (het huidige mbo Aalsmeer van het Wellantcollege). In die tijd veel contacten gehad en een netwerk opgebouwd in de tuinbouw (m.n. sierteelt en bollenteelt). De laatste 15 jaar ben ik verbonden aan het Clusius College, waar mijn ‘tuinbouwblik’ zich verbreed heeft naar ook de vollegrondsteelten. Daarnaast ben ik stuurgroeplid en voorzitter van het stichtingsbestuur van Greenport NHN.

Waarin ben je actief binnen Greenports Nederland?
Vooral op het thema Arbeidsmarkt & Onderwijs, waar ik met Peter Drenth de bestuurlijke trekker mag zijn van de thematafel.

Lees verder via Greenports Nederland.

Transitietafel Arbeidsmarkt & Onderwijs

Manifest bouwen, bouwen, bouwen!
De landelijke werktafel huisvesting internationale medewerkers heeft een inventarisatie gehouden naar de belemmeringen die stakeholders (privaat en publiek) ondervinden bij de realisatie van nieuwe huisvestingsoplossingen voor internationale medewerkers. Daaruit blijkt dat de situatie nijpend is: marktpartijen zijn bijzonder actief in het ontwikkelen van huisvestingsinitiatieven, maar slechts 10% tot 15% daarvan leidt daadwerkelijk tot (her)bouw, oftewel tot extra woonruimte voor internationale medewerkers.

Landelijke taakstellende regie, regionale aanpak is de kernoplossing
Belemmeringen die realisatie in de weg staan, zijn onder andere het ontbreken van draagvlak en politieke moed (weerstand en publieke commotie), te lange en ondoorzichtige procedures en het ontbreken van passend op elkaar afgestemd beleid (provincies, gemeenten). Om die belemmeringen weg te nemen is in de optiek van Greenports Nederland een landelijke taakstellende aanpak nodig, uitgevoerd in regionale samenwerkingsverbanden.

Bouwen, bouwen, bouwen
Daarnaast constateerden de leden van de landelijke werktafel internationale medewerkers dat in het politieke debat, dat naar aanleiding van het rapport van de commissie Roemer gevoerd wordt, nagenoeg alleen gesproken wordt over reguleren en handhaven. Er is nauwelijks aandacht voor de noodzaak voor het creëren van nieuwe huisvestingsoplossingen. Reden voor de landelijke werktafel om deze bevindingen te verwoorden in een manifest met de titel Bouwen, bouwen, bouwen. De inhoud van dit manifest wordt actief uitgedragen door de belangenbehartigers binnen Greenports Nederland en door de leden van de bestuurlijke tafel huisvesting internationale medewerkers, die in samenspraak met Gerard Mostert, wethouder in Katwijk en lid van de Greenboard, geformeerd is.

Lees hier het manifest Bouwen, bouwen, bouwen!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald van den Breevaart, voorzitter landelijke werktafel huisvesting internationale medewerkers, 06 – 58 91 96 59 / ronald@greenportaalsmeer.nl.

Transitietafel Verslogistiek

Onderzoek ‘Modalshift; versnelling in de Verslogistiek’

De tafel Verslogistiek is initiatiefnemer voor een onderzoek naar Modalshift in de Verslogistiek. Modal Shift, verplaatsing van vervoer van weg naar rail/water, is een belangrijke ontwikkeling om in Nederland de bereikbaarheid via de weg op orde te houden en de duurzaamheid van transport te verbeteren. Voor de tafel is het om die redenen een belangrijk aandachtspunt.

“Als Rotterdam, en breder: Nederland, er niet in slaagt om op termijn intermodale concepten aan te bieden voor versproducten zal dit ervoor zorgen dat minder stromen via Nederland lopen, maar ook dat productie verplaatst wordt naar locaties dichter bij de afzetmarkt, bijvoorbeeld Duitsland. Hierdoor zou veel toegevoegde waarde in Nederland verloren gaan. Het tegendeel kan gebeuren als er wel grootschalige intermodale concepten van de grond komen en Nederland een voorloper wordt in intermodaal vervoer voor versproducten. De milieuopbrengsten zijn groot en het kan zorgen voor een groot ‘kleef-aan’ effect van bedrijven die ook gebruik willen maken van deze concepten.” aldus Coen Hubers van het Centre for Sustainability LDE.

Moeizame transitie
Michel Jansen, Total Produce en voorzitter van de tafel Verslogistiek, geeft aan dat de moeizame uitrol van intermodale concepten in versproducten zeker niet alleen door bottlenecks in het Rotterdamse havengebied optreedt, maar dat het welslagen van concepten in een breder corridorperspectief bezien moet worden. “In dit voorstel gaan we in op de distributie van versproducten richting het Europese achterland van zowel geïmporteerde als in Nederland geproduceerde versproducten. De groeiende import- en exportstromen worden momenteel voor bijna 100% via wegtransport vervoerd. De markt van versproducten is sterk versnipperd wat het coördineren van dergelijke initiatieven bemoeilijkt. Op welke plaats en in welke processen interventies nu precies nodig zijn, is niet bekend. Ook is niet duidelijk waarom mooie initiatieven de eindstreep niet halen. Er is daarom behoefte aan onderzoek om de oorzaken van deze moeizame transitie in kaart te brengen. Daarnaast dient het onderzoek inzicht te geven in de rol van innovatie, en de rol van diverse stakeholders die betrokken zijn bij modalshift. De urgentie om wat aan deze problematiek te doen is groot.”

Lees verder via Greenports Nederland.

Greenport projecten in de schijnwerpers

Greenport Gelderland
Visie 2030 voor glastuinbouw Bommelerwaard in de maak
Een groep glastuinders, vooral jongere ondernemers, werkt aan een toekomstvisie voor de glastuinbouw in de Bommelerwaard. De visie is bedoeld voor eigen gebruik. Maar ook om aan politiek en samenleving duidelijk te maken dat de glastuinbouwsector veel kan blijven betekenen voor het gebied, en kan bijdragen aan het realiseren van verschillende maatschappelijke opgaven.

"De tijd is rijp om eens goed op papier te zetten hoe wij vanuit de sector aankijken tegen de gewenste ontwikkeling van de glastuinbouw in de Bommelerwaard in de komende tien jaar", zegt Leendert van Tuijl, chrysantenkweker in Zuilichem. Hij maakt deel uit van een groep overwegend jongere ondernemers die het initiatief genomen heeft om Visie 2030 op te stellen. Lees meer via Greenport Gelderland.

Greenport Duin en Bollenstreek
TV-serie Bollenjongens
Het is algemeen bekend dat de Bollenstreek belangrijk is voor het toerisme in Nederland. Jaarlijks komen er miljoenen mensen de kleurrijke velden met tulpen, hyacinten en narcissen bekijken. Dat de bollen en bloemen daarnaast een groot en belangrijk exportproduct zijn, komt ook aan bod in de serie. Wat er allemaal komt kijken bij het telen, oogsten en verkopen is sinds 5 mei tien weken lang uitgebreid te zien in het programma ‘Bollenjongens’ van omroep West. Kijk hier voor een trailer van deze serie.

Greenport Aalsmeer
Aalsmeer voorloper met registratie arbeidsmigranten
Woensdag 21 april is officieel het nieuwe proces voor de inschrijving van de arbeidsmigranten gestart. De firma Ruigrok geeft digitaal gegevens door aan de gemeente. Hierdoor wordt het inschrijfproces verkort en op een snelle, doeltreffende manier verblijfsgegevens van werknemers uit EU landen vastgelegd. Hiermee is Aalsmeer koploper in Nederland. Loco-burgemeester Robert van Rijn, Nick Tol van Ruigrok en Annemieke de Man van Greenport waren aanwezig bij deze officiële aftrap bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente.

EU-burgers zijn vrij om te reizen, te werken en zich te vestigen in andere EU-lidstaten. Als zij langer dan vier maanden in Nederland verblijven, moeten zij zich registreren als ingezetene van een gemeente in de Basis Registratie Personen (BRP). Hierdoor krijgt hij of zij een BSN dat nodig is om in Nederland te kunnen werken. Lees meer via Greenport Aalsmeer.

Greenport Boskoop
Tuinbouw battle
In navolging van Greenport Duin- en Bollenstreek en Greenport Noord-Holland Noord is de tuinbouw battle op 17 mei In Greenport Boskoop van start gegaan. Hierbij gaan leerlingen van groep 7 en 8 van diverse scholen met elkaar de strijd aan om met een mobiele teeltinstallatie in hun eigen klaslokaal plantjes te kweken. In dit project worden techniek, tuinbouw en handel gecombineerd. Dit is een unieke gelegenheid om jongeren kennis te laten maken met de groene en innovatieve wereld om hen heen.

​​​​​​​

Nieuws

Topsector T&U
Digitaal magazine
Voor de laatste kennis en innovaties op het gebied van land- en tuinbouw, voeding en water kijkt de wereld vaak naar Nederland. Logisch, want de Nederlandse kennisinfrastructuur, de vooraanstaande positie van het bedrijfsleven en de intensieve samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden leveren al jaren prachtige innovaties op die antwoord geven op grote maatschappelijke issues op het gebied van voedsel, leefomgeving, klimaat, energie, water en duurzaamheid.

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem lanceren deze maand een digitaal magazine met hierin een aantal mooie innovatieve voorbeelden van topsectorprojecten met een maatschappelijke impact.

Geef kleur door
2021 is het Internationaal VN-jaar van Groenten en Fruit. Een jaar waarin wereldwijd aandacht is voor het belang van groenten en fruit. Voor Nederland is de campagne “Geef kleur door” opgezet door Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF) en Food Cabinet en wordt ondersteund en uitgedragen door de diverse belanghebbenden in de AGF sector. Lees meer via Greenports Nederland.

Take a seed
Brancheorganisatie Plantum organiseerde 18 mei de online talkshow Take a Seed waarin host Jeroen Pauw zijn gasten aan de tand voelde over plantenveredeling, innovatie, plantgezondheid, duurzaamheid en klimaat. Vorige week was het voor politici, publiek en tuinbouw gerelateerde partijen mogelijk om plaats te nemen op de Groene zetel op het Plein in Den Haag om meer bewustwording te creëren voor planten.

Social media

Volg Greenports Nederland ook via de verschillende social media kanalen zoals LinkedIn, YouTube en Twitter.

Op de website van Greenports Nederland kan je alle nieuwsbrieven, nieuwsberichten en achtergrondinformatie terug vinden.

Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan een collega. Ontvang je deze nieuwsbrief nog niet direct in je mailbox maar wil je dat wel? Stuur dan even een mailtje aan info@greenports-nederland.nl