Deze e-mail online lezen

 

Nieuw Energieconvenant: Samenwerken en betrouwbaarheid zijn key

Het nieuwe Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 is een feit. Er is meer dan twee jaar gewerkt aan het convenant vanuit de glastuinbouw en op 30 november jl. vond de ondertekening plaats. De sector geeft aan sneller van fossiele energie af te willen dan het kabinet voorstelt. In deze ambitie is onderkent, dat naast de juiste prikkels voor ondernemers het vooral aankomt op samenwerken en betrouwbaarheid.

Lees hier verder.

Bijeenkomst thema waterkwaliteit

De kaderrichtlijn water heeft duidelijke doelen voor het jaar 2027. Ondanks de vele inspanningen ligt de haalbaarheid van deze doelen nog ver weg en dat kan leiden tot het stilleggen van bedrijfsactiviteiten.

Tegen die achtergrond belegt Greenports Nederland samen met Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland op 15 december een (besloten) expert bijeenkomst. Samen met waterschappen, handhavers, provincies en branches buigen we ons over de vraag wat nodig is om een versnelling in de noodzakelijke acties aan te brengen. Graag berichten we u te zijner tijd over de uitkomsten.

Positionering (glas)tuinbouwsector

Voor een organisatie, of in ons geval de sector, is niets zo belangrijk als zijn of haar reputatie. Een reputatie bouw je langzaam op en koester je. Maar zoals het gezegde zegt; reputatie komt te voet en gaat te paard. We voelen en zien om ons heen dat de maatschappij zich roert.

Men wordt kritischer en door o.a. de sociale media wordt deze kritiek sneller verspreid. Een satirisch item bij Arjen Lubach legt zaken bloot en plant -hoe je het ook wendt of keert - een zaadje in het hoofd van de consument.

We zien in onze sector goede initiatieven op gevoelige onderwerpen. Neem duurzaamheid, gewasbescherming, verpakkingen, gebruik van water. We maken stappen, ontwikkelen en innoveren. We proberen impact te maken op thema’s waar anderen nog van wegblijven. En toch voelen we die kritische massa op ons afkomen. Hoe gaan we daarmee om? Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat we regie pakken op onze reputatie? En zorgen we ervoor dat onze boodschap duidelijk over de bühne komt bij onze doelgroepen.

Op initiatief van Greenports Nederland en Glastuinbouw Nederland wordt hierover in december een bijeenkomst positionering (glas)tuinbouwsector georganiseerd met o.a. ondernemers en professionals.

Innovatiemakelaars

Topsector T&U werkt samen met onze regionale Greenports om de door onderzoek opgedane en beschikbare kennis ook echt bij de ondernemers te krijgen.

T&U beschikt over middelen voor onderzoek en het valorisatieprogramma IMPACT 2025 met onder andere innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten. De Greenports beschikken over een netwerk van ondernemers en bedrijven en hebben contacten met de regionale onderwijsinstellingen.

Wat doet een innovatiemakelaar
Innovatiemakelaars zijn volgens Michiel Roelse van Topsector T&U de personen die partijen bij elkaar brengen. “Het zijn mensen die werken in of buiten de tuinbouwsector aan een specifiek thema dat van belang is voor de sector. Ze hebben een goed netwerk waardoor ze de vragen van ondernemers kunnen ophalen en beleggen bij de juiste personen. Deze vragen zijn divers: van een onderzoek naar de marktpotentie van een product, proces of dienst tot aan ondersteuning bij de doorontwikkeling van een innovatie.”

Meer informatie over innovatiemakelaars?

Thematafel Verslogistiek

In november hebben twee werksessies plaatsgevonden om de agenda te herijken en de rol en aanpak vanuit Greenports Nederland voor het thema Verslogistiek een update te geven.

De ambitie om de Verslogistiek te verduurzamen, met behoud van onze concurrentiepositie, blijft ongewijzigd. De belangrijkste thema’s om dit te bereiken zijn verduurzaming in het wegvervoer, inzet keten digitalisering en het verplaatsen van vervoer naar water of spoor. In de werksessies is gebruik gemaakt van de uitkomsten uit een survey onder 50 betrokken (logistieke) ketenpartners.

Een belangrijke constatering in de aanpak is dat het werken met concrete opdrachten en business-cases goed werkt. Daarnaast hebben de georganiseerde events laten zien dat het netwerk bij elkaar brengen meerwaarde heeft. In de nieuwe aanpak willen we meer ‘ondernemers’ gedreven werken aan onze ambitie.

De komende maand wordt gebruikt om de werkvorm verder op te zetten, zodat in 2023 een frisse start gemaakt kan worden.

Samenvoeging thematafels naar “duurzame gebiedsontwikkeling”

Vanuit de afspraken met de ministeries van LNV en EZK in het klimaatakkoord en het tuinbouwakkoord, heeft Greenports Nederland haar ambitie ten aanzien van verduurzaming in energie en klimaatneutraliteit in 2040 ondergebracht in de thematafels ‘Gebiedsaanpak Energie’ en ‘Ruimtelijke Inrichting’.

We constateren dat ruimtelijke inrichting oplossingen niet los gezien kunnen worden van het energievraagstuk.

Daarom is gekozen voor een nieuwe structuur waarbij de transitiethema’s Ruimtelijke Inrichting en Energie binnen Greenports Nederland bestuurlijk in elkaar worden geschoven. Dit met de mogelijkheid om naar de toekomst toe ook onderwerpen als waterkwaliteit en waterbeheer, biodiversiteit en infra vraagstukken integraal op te pakken. Onder de titel “Duurzame Gebiedsontwikkeling Tuinbouw GPNL” gaat deze nieuwe thematafel in 2023 van start. Meer informatie over de samenstelling en agenda volgt in on ze volgende nieuwsbrief.

Afscheid Michel Jansen als voorzitter Dagelijks Bestuur stichting Greenports Nederland

Eind november hebben we afscheid genomen van Michel Jansen als voorzitter van het Dagelijkse Bestuur van de Stichting Greenports Nederland. Stefanie Miltenburg (Royal FloraHolland) zal per 1 december 2022 het voorzitterschap overnemen. Michel is één van de grondleggers voor de netwerkorganisatie. Hij was vanaf 2015 betrokken bij de “beraden van boskoop”, waar de eerste contouren zijn ontstaan voor Greenports Nederland. Voorzitter Adri Bom heeft Michel bedankt voor zijn inzet voor Greenports Nederland en spelde hem de zilveren Greenportsspeld op.

Michel blijft betrokken als medetrekker van de thematafel verslogistiek.

Tuinbouwcluster in gesprek met Minister Adema tijdens de Grune Woche

Tijdens de beurs Grune Woche (20-29 januari 2023) in Berlijn gaat het tuinbouwcluster in gesprek met minister Adema over de uitdagingen rond de EU gewasbeschermingsdoelen. De Nederlandse tuinbouw loopt voorop als het gaat om inzet van groene- en laagrisicomiddelen en wil die koppositie behouden. Daarvoor zijn innovaties nodig die door Nederlandse en Europese regels belemmerd worden. Alle reden om de minister te spreken en tot voorstellen te komen voor een beter Europees beleid.

Social media

Volg Greenports Nederland ook via de verschillende social media kanalen zoals LinkedIn, YouTube en Twitter.

Op de website van Greenports Nederland kan je alle nieuwsbrieven, nieuwsberichten en achtergrondinformatie terug vinden.

Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan een collega. Ontvang je deze nieuwsbrief nog niet direct in je mailbox maar wil je dat wel? Stuur dan even een mailtje aan info@greenports-nederland.nl