Deze e-mail online lezen

 

Bijgaand een nieuwe versie van de nieuwsbrief met werkende links. De vorige versie kunt u als niet verzonden beschouwen.

Goed voorwerk en klinkende resultaten

Het kabinet heeft haar voorjaarsnota eind april beschikbaar gesteld. Wat we zien is dat er veel erkenning is voor de vragen en problematieken die door het tuinbouwcluster vorig jaar zijn gesteld. Even in de herinnering, vanaf de start van het kabinet Rutte 4 praten we over een haalbare inkleuring van het klimaatakkoord, waar de ambities van fossielvrije tuinbouwketens en investeringen in duurzame warmte centraal staan.

Lees hier verder

Het digitale jaarverslag 2022 Greenports Nederland ligt voor u klaar

Het tuinbouwcluster heeft in 2022 verschillende impactvolle dossiers opgepakt en laten zien dat samenwerken, elkaar goed informeren en gezamenlijk standpunten innemen, loont. Greenports Nederland verbindt hierin het cluster vanuit een neutrale positie en faciliteert de processen over de as van de inhoud. In het verslag nemen we u graag mee in onze activiteiten van het afgelopen jaar en zoomen we vooral in wat we als netwerk-organisatie voor de greenports, de branches, overheden of ondernemers van het tuinbouwcluster hebben kunnen betekenen. U kunt het jaarverslag 2022 hier downloaden.

Nieuw bestuurslid Ron Mulders

Ron Mulders (1960) is nieuw lid van het dagelijks bestuur van Greenports Nederland. Ron studeerde bedrijfskunde aan de TU Eindhoven. Hij vervulde verschillende managementfuncties bij STORK en was adviseur bij Twynstra Gudde. In 1996 kwam hij in dienst bij veiling ZON (nu: Royal ZON) in Venlo waar hij algemeen directeur werd. Eind 2002 nam Ron afscheid van Veiling ZON, maar “…als je eenmaal in de land- en tuinbouw hebt gewerkt, laat die sector je niet meer los.”

Een paar vragen aan ons nieuwe bestuurslid.

Welke rollen heb je binnen het tuinbouwcluster? 
Vanaf maart 2022 ben ik voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en sinds november 2022 ben ik Portefeuillehouder Gezonde Planten van LTO. Beide functies hebben een landelijk karakter.

Waarom ben je DB lid geworden? 
Net als de NFO en net als de LTO werkt Greenports Nederland aan de toekomst van de Nederlandse tuinbouw. Het is belangrijk dat de activiteiten van Greenports Nederland en alle andere organisaties elkaar gaan versterken. ‘We’ zijn te klein om dingen dubbel te doen én… ‘we’ hebben er allen belang bij dat we samen één geluid laten horen. Daar hoop ik - als DB-lid - een bijdrage aan te mogen leveren.

Welke uitdagingen zie je voor Greenports Nederland?
Greenports Nederland heeft - zover ik dat kan beoordelen - een uitstekend netwerk in bestuurlijk Nederland. Als we erin slagen om zoals gezegd één geluid te laten horen over de land- en tuinbouw, dan kan Greenports Nederland er aan bijdragen dat bestuurlijk Nederland dat geluid gaat horen én wellicht zelfs gaat uitdragen naar de rest van Nederland.

Je bent bestuurlijk betrokken bij de thematafel gezonde planten, wat is hier de grootste uitdaging?
In het thema Gezonde Planten komen (minstens) twee uitdagingen samen: ‘we’ moeten de verduurzaming van onze teelten versnellen en ‘we’ moeten ondertussen - als het even kan - zeker niet minder gaan verdienen. De kunst is om transitiepaden te bedenken die recht doen aan beide doelstellingen. Onderweg met elke stap de wereld een beetje groener maken en met elke stap zeker niet minder gaan verdienen. Daar is begrip en ondersteuning van de overheid voor nodig. We moeten hiervoor voldoende tijd en voldoende geld krijgen. 

Op welke wijze gaan we dat bereiken?
Nederland is een klein land. De tuinbouwsector is uiteindelijk ook klein. Als we - nationaal en internationaal - iets willen bereiken, dan zullen we de handen in elkaar moeten slaan. Niet tegen elkaar, maar steeds meer met elkaar. Samen voor een gezonde sector (met voldoende verdienvermogen) en een gezond milieu.

Werkbezoek huisvestingslocatie 9 juni

Goede huisvesting regelen voor internationale werknemers is een complex dossier voor veel gemeenten en ondernemers. Daarom organiseren Greenports Nederland en LTO Nederland voor wethouders, gedeputeerden, beleidsmakers en ondernemers diverse werkbezoeken aan huisvestingslocaties. 

Greenports Nederland en LTO organiseren op vrijdag 9 juni een werkbezoek bij een huisvestingslocatie voor internationale medewerkers op een agrarisch bedrijf. Geïnteresseerden die te maken hebben met het thema ‘huisvesting internationale medewerkers’ zijn dan welkom bij het agrarisch bedrijf Neessen Aardbei- en Aspergeplanten in Grashoek (Noord-Limburg). Het werkbezoek is onderdeel van een reeks van drie bedrijfsbezoeken in Nederland.

Eerder werd een bezoek gebracht aan een grootschalige huisvestingslocatie in Zeewolde. Meer informatie en aanmelden? Hier de link naar uitnodiging.

Op initiatief van Greenports Nederland in samenwerking met LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB, Glastuinbouw Nederland, KAVB, NFO, Plantum en Anthos wordt een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief uitgebracht over huisvesting voor internationale werknemers in de agrarische sector. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, meldt u zich dan hier aaninfo@greenports-nederland.nl.

Vanuit de thematafel Duurzame Gebiedsontwikkeling Tuinbouw

Greenports Nederland vroeg samen met Coöperatie Broekpolder (Gemeente Westland) en Glastuinbouw Nederland in februari 2022 een subsidie aan bij het SHEG fonds. Een fonds dat staat voor samenwerken aan groen economisch herstel. Eind april ontving Greenports Nederland de beschikking voor het project “Broekpolder 2040: naar een overdraagbare aanpak voor vitale en energie neutrale glastuinbouwgebieden".

Dit project kan belangrijke bijdragen leveren aan de energietransitie en de opgaven voor gebiedsaanpak, waarvoor in het energie convenant afspraken zijn gemaakt.

De doelstelling van het project is:

 • het ontwikkelen van een vernieuwende en gedragen gebiedsaanpak voor verduurzaming en modernisering van glastuinbouwgebieden;
 • randvoorwaarden creëren voor de ontwikkeling van duurzame regionale verdienmodellen voor de glastuinbouw, zoals op het gebied van regionaal congestiemanagement, en betere aansluiting op de Regionale Energie Strategie (RES);
 • sturing vanuit de ondernemers, zij nemen zelf de regie in de transitie naar een duurzame energievoorziening van het gebied;
 • vanuit de pilot “Broekpolder 2040” een voorbeeld zijn voor andere bestaande glastuinbouw gebieden, een vertaling maken en uitdragen  van de resultaten naar andere glastuinbouwgebieden in Nederland.

Om de projectdoelstelling te realiseren, gaan de projectpartners Greenports Nederland, Glastuinbouw Nederland en Coöperatie Broekpolder 2040 aan de slag met een vier werkpakketten, zijnde;

 1. Ontwikkelen van een monitoring tool.
 2. Het opzetten van een energie transitieplan voor het gebied Broekpolder.
 3. Ontwikkelen en verbeteren van een gebiedscoöperatie proces waar ondernemers en bewoners aan het roer staan.
 4. Communicatie en overdracht van inzichten en kennis over deze gebiedsgerichte aanpak (pilot Broekpolder 2040 ) naar andere glastuinbouwconcentratie in Nederland.

Eind mei zullen de initiatiefnemers een start maken.

Onderzoek naar effectiviteit instrumentarium voor herstructurering bestaande tuinbouwgebieden

De laatste jaren wordt er vanuit de overheden (met succes) veel inzet gepleegd om samen met grondeigenaren gebiedsvisies/ontwikkelperspectieven voor greenports en de individuele tuinbouwgebieden te ontwikkelen. 

In deze processen komen de grondeigenaren meer en meer in de “lead” en faciliteren de overheden deze processen met capaciteit en budget. In de praktijk wordt vooral in de realisatiefase van deze gebiedsvisies een gebrek aan instrumentarium en rolverdeling ervaren. Zeker in de herstructurering van bestaande tuinbouwgebieden (brownfield ontwikkeling), waarbij de opgaven complexer zijn dan bij een zogenaamde greenfield ontwikkeling.

De modernisering opgave vanuit het Tuinbouwakoord bedraagt 300 hectare per jaar. Dit is nodig om de verduurzaming in de concentratiegebieden (o.a. wateropgaven, mest, gewasbeschermings- en CO2 -emissies) te realiseren.

Vanuit de tafel Duurzame gebiedsontwikkeling ligt de vraag op tafel hoe een effectief instrumentarium om voldoende snel te moderniseren eruit zou moeten zien en wat kunnen leren uit andere regio's, branches en initiatieven.

Het adviesbureau TwijnstraGudde gaat de komende maanden, in opdracht van de tafel, een onderzoek doen naar de:

 • Effectiviteit van het bestaande instrumentarium (gereedschapskist).
 • Knelpuntenanalyse: op welk vlak schiet het huidige instrumentarium te kort?
 • Inzicht in missend/ontbrekend instrumentarium.

Wat inzicht moet geven in:

 • De effectiviteit van het bestaande instrumentarium.
 • Benodigd aanvullend instrumentarium (ontwikkelbedrijf en bindende herstructurering) om versnelling te krijgen in de herstructurering van (glas) tuinbouw concentratiegebieden en de impact hiervan (kansen/kosten/risico’s).
 • Het draagvlak voor het aanvullend instrumentarium binnen het landelijk netwerk/stakeholders, dan wel regionale netwerk/stakeholders.
 • De gewenste/benodigde bijdragen/rollen (o.a. financiële participatie en rolverdeling tussen privaat en publiek) van de stakeholders binnen het instrumentarium.

GreenTech Amsterdam 13-15 juni in RAI Amsterdam

GreenTech is de wereldwijde ontmoetingsplaats voor professionals in de tuinbouwtechnologie. In 2022 stonden er 495 internationale exposanten op de beursvloer (inclusief alle marktleiders) en waren er 10.890 bezoekers aanwezig. GreenTech biedt dit jaar een uitgebreid kennisprogramma met als thema ‘Your connection to sustainable food and flower production’ met specifieke onderwerpen zoals ‘smart lighting’, ‘planten gezondheid’, ‘veerkrachtige teelt’ en robotica. Link naar het programma van GreenTech

De bezoekerstickets kosten dit jaar 95 euro, maar ons netwerk heeft de mogelijkheid om al haar relaties gratis uit te nodigen. Bijgevoegd vind je een digitale uitnodiging met een link naar de registratie voor een gratis ticket gekoppeld. Je kunt deze link eventueel ook los doorzetten.

Subsidie beschikbaar voor 5G in glastuinbouw Zuid-Holland

Het is mogelijk om ideeën voor de tuinbouw in beweging te zetten met DO IoT Vouchers. Daarbij ontvangt men financiering van  €10.000 tot wel €50.000 voor 5G-innovatieprojecten in Zuid-Holland in de tuinbouwsector.

Do Internet of Things Delft (Do IoT) en InnovationQuarter helpen bedrijven met het testen van innovaties die gebruik maken van 5G. Hierbij moet men denken aan sensorsystemen, robots en autonome voertuigen in de tuinbouw. Nieuwe technologie zoals 5G maakt datagedreven telen, autonoom oogsten en vele andere innovaties mogelijk. 

Als technologiebedrijf kan men een voucher aanvragen met een waarde tussen € 10.000 en € 50.000, waarmee men tot 90% van de kosten voor samenwerking met een fieldlab zoals RoboHouse of Tomatoworld, materialen en apparatuur kan dekken.

Voorwaarde is dat het bedrijf gevestigd is in Zuid-Holland en men een oplossing heeft waarvoor het gebruik van 5G essentieel is.Via deze link is meer informatie te vinden over het gebruik van deze regeling. Reageren kan voor 1 juni 2023. 

Voor meer informatie:
Innovation Quarter 
Tel: +31 88 4747 255 
colinda.debeer@innovationquarter.nl 

Save the date: Nationaal Tuinbouwcongres 2023 op 4 oktober

Op welke manier stimuleren we de biodiversiteit in en rondom onze tuinbouwgebieden momenteel? Wat gaat goed en waar lopen we tegenaan? De tuinbouwketens zijn technologisch sterk en een groeiend aantal veredelaars, toeleveranciers en kwekers  weet ook goed gebruik te maken van het potentieel van de natuur.

Het hoofdthema voor het Nationaal Tuinbouwcongres 2023 is biodiversiteit. Dat de biodiversiteit ernstig wordt bedreigd is een gegeven. Schone lucht, zuiver water, een vruchtbare bodem en een stabiel klimaat zijn niet langer vanzelfsprekend.

Biodiversiteit zal de komende jaren vaker centraal staan om de transities in goede banen te leiden. Rond het thema “gezonde planten” ligt dat voor de hand. Maar ook rond de thema’s klimaatadaptie, circulaire tuinbouw en gezonde voeding liggen nog veel kansen.

Op het congres willen we onder andere inzoomen hoe de tuinbouw de natuur en techniek kan verbinden.

Noteer woensdag 4 oktober vanaf 13.30 uur alvast in uw agenda, dan hopen wij u te zien bij het Nationaal Tuinbouwcongres in het Naturalis Biodiversity Center in Leiden. De uitnodiging wordt binnenkort verstuurd.

Voor in de agenda:

 • Jaarevent Greenport West-Holland op 9 juni 2023 in het World Horticenter op de Greenport Horti Campus Westland. Thema van het Jaarevent is ‘De betekeniseconomie: wat is onze impact?’ Keynote spreker is Kees Klomp, lector betekeniseconomie aan de Hogeschool van Rotterdam. Het volledige programma wordt binnenkort bekendgemaakt. U kunt zich online aanmelden voor het event.
 • GreenTech Amsterdam 13-15 juni in RAI Amsterdam.
 • Woensdag 4 oktober 2023 Nationaal Tuinbouwcongres in Naturalis Leiden. Uitnodiging volgt binnenkort.
 • De Dutch Food Week vindt plaats van 7 tot en met 14 oktober. Het is de nationale week waarin we in heel Nederland met elkaar extra stilstaan bij ons voedsel. Want het gaat bij voedsel om onze gezondheid, om onze toekomst en om een goed leven. Bekijk hier wat er tijdens Dutch Food Week te beleven valt!

Social media

Volg Greenports Nederland ook via de verschillende social media kanalen zoals LinkedIn, YouTube en Twitter.

Op de website van Greenports Nederland kan je alle nieuwsbrieven, nieuwsberichten en achtergrondinformatie terug vinden.

Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan een collega. Ontvang je deze nieuwsbrief nog niet direct in je mailbox maar wil je dat wel? Stuur dan even een mailtje aan info@greenports-nederland.nl