Deze e-mail online lezen

 

Wat je aandacht geeft groeit

Dat geldt ook voor tuinbouwsector, aldus Jaap Bond. Jaap Bond is onlangs als eerste voorzitter voor Greenports Nederland afgezwaaid. Vanwege de verkiezingsuitslag in maart zal het CDA en daarmee Jaap Bond niet terugkeren als gedeputeerde in het bestuur van de provincie Noord-Holland. Met Jaap verliezen we een verbinder pur sang, die bij het ontstaan en de start van Greenports Nederland een belangrijke rol heeft gespeeld. Jaap is enorme voorstander van samenwerken vanuit een inhoudelijke ambitie. Met oog voor goede afspraken over de structuur waarbinnen je de beoogde resultaten wil behalen. Zo gaf hij onlangs in een kort interview aan hij dat hij erg trots is op de tuinbouwsector en dat, ondanks de diversiteit aan stakeholders en belangen, we stappen voorwaarts aan het maken zijn. Zijn overtuiging is dat verantwoordelijkheid nemen en geven enorm stimulerend werkt en mensen en organisaties in hun kracht zet. Die boodschap geeft hij ook mee aan de minister van LNV als het gaat om het effectueren van nieuw beleid om te komen tot circulaire tuinbouw. Ga met de ondernemers en organisatie aan tafel en je zult zien dat er oplossingen komen is zijn advies.

Jaap, nogmaals bedankt voor je enorme inzet en verbindingskracht voor de tuinbouwsector. In de colum “Samen aan de slag, even voorstellen” leest u een interview met Jaap Bond.


Jaap Bond ontvangt de eerste zilveren speld uit handen van Michel Jansen als dank voor zijn inzet voor de sector. 

De transitietafels

De transitie tafels zijn inmiddels gestart, hierbij zien we dat deze nieuwe ontmoetingen extra energie geven aan het proces.

Afgelopen weken zijn de transitietafels opgestart, veelal in klein verband om eigenaarschap en slagkracht scherp te formuleren en daarmee gaan we een nieuwe fase in. In de Nationale Tuinbouwagenda “Circulaire tuinbouw in de praktijk” is per thema de actuele stand van zaken beschreven met een eerste aanzet voor de uitvoering naar de komende jaren. Nu we per tafel een kernteam hebben samengesteld worden de ‘waarom, wat en hoe’ vragen verder verdiept. Ook brengen we reikwijdte per tafel in beeld en zetten we de structuur neer om te komen tot een activiteitenplan.

We zien dat de eerste bijeenkomsten vaak nieuwe invalshoeken opleveren, vanwege het samenbrengen van de partijen in triple helixverband. De verwachting is dat medio oktober de eerste activiteiten plannen gedeeld kunnen worden.

Transitietafel Gezonde mensen: Wij, tuinbouwcluster Nederland, maken de stad gezond

In elke nieuwsbrief zal een aandacht zijn voor één of meerdere transitietafels. Wat zijn de laatste ontwikkelingen en welke stappen zijn er gemaakt. Deze keer de transitietafel Gezonde mensen

De transitietafel Gezonde mensen is op 23 mei voor het eerst bij elkaar gekomen. Dit was een eerste verkenning die direct al verrassende uitkomsten gaf. De twee aspecten die naar voren kwamen om verder te onderzoeken waren; gezonde voeding en gezonde stad. Daarbij sluit men aan op bestaande initiatieven als “de groene stad” en het nationaal preventie akkoord voor Groenten en Fruit. De deelnemers gaven aan dat een gezamenlijke benadering over het “waarom “ van de tuinbouw nieuwe mogelijkheden biedt.

Kees van Velzen (wethouder Alphen aan de Rijn, Greenport Boskoop) vertelt: “Bij de overheid is er veel kennis van systemen, geldstromen en het netwerken naar andere overheden. Bij het bedrijfsleven en kennisinstellingen is er veel kennis over de mogelijkheden die er zijn om mensen gezonder te maken door middel van gezonde voeding en het creëren vaneen gezonde leefomgeving door middel van bloemen, planten en ander groen. Overheden hebben een reactief systeem. Dit houdt in dat we pas met mensen aan de slag gaan als ze wat mankeren. Dit heeft als gevolg dat de kosten voor zorg, maar ook ziekteverzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid steeds hoger worden. Dit is voor gemeenten een hoge kostenpost. Mij lijkt het een uitdaging om te kijken hoe we door de kennis van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen te combineren een plan kunnen maken wat bepaalde geldstromen anders in richt zodat deze ingezet kunnen worden voor preventie. Wat uiteindelijk moet gaan resulteren in lagere zorgkosten en een gezondere bevolking. Een win-win situatie.”

Lees hier verder.

Nieuws

Klimaatakkoord kabinet
Het kabinet heeft vanmiddag het klimaatakkoord gepresenteerd. Het ministerie LNV trekt extra miljoenen uit om duurzame land- en tuinbouw te stimuleren. Minister Schouten licht in een videoboodschap op twitter toe hoe de land- en tuinbouw in dit akkoord naar voren komt. Zo geeft zij aan dat er verduurzaming moet plaats vinden voor de veehouderij, natuur- en weidegebieden hand in hand gaan, gezonde bodems belangrijk zijn en dat de kassen overschakelen van groot energieverbruikers naar energiebron. 

"Hiermee borgen we de toekomst van onze landbouw en behouden we een rijke natuur in dit land" aldus minister Schouten. Zij geeft aan dat uitwerking van deze plannen de volgende stap is. Binnenkort informeert Greenports Nederland u verder over het klimaatakkoord. 

Lees hier het Klimaatakkoord.

Bas Wolfswinkel start als consultant Energietransitie Glastuinbouw bij Greenports
Vanaf mei is er een nieuw gezicht aan het werk bij de Greenports Aalsmeer, Noord-Holland Noord en Greenports Nederland: Bas Wolfswinkel gaat aan de slag als consultant Energietransitie Glastuinbouw. Hij stelt zich graag even voor!

“Ik ben Bas Wolfswinkel. Ik ben 41 jaar en woon met mijn vrouw Kim en onze kinderen Stijn, Julia en Ben in Monster vlakbij Den Haag. Met veel plezier ben ik gestart als consultant Energietransitie Glastuinbouw. Met jarenlange ervaring in de energiewereld in mijn rugzak ga ik verbindingen leggen met de ondernemers in de verschillende glastuinbouwgebieden in Noord-Holland om zo de energietransitie in die gebieden vanuit ondernemersperspectief vooruit te helpen. Daarnaast zal ik voor Greenports Nederland aanschuiven aan de transitietafel energie. Ik zit aan tafel om vanuit de praktijk de vertaalslag te maken naar de bestuurlijke lagen binnen overheden. Hier zijn onder andere de Greendeal voor CO2 en aansluiting bij de energietransitie voor RES (regionale energie strategie) belangrijke agendapunten.” Aldus Wolfswinkel. 

Graag tot ziens! U kunt me bereiken via bas.wolfswinkel@arcadis.com.

Nieuwe stappen gezet naar intensievere samenwerking
De samenwerking tussen Greenport Holland en Greenports Nederland komt in een nieuwe fase. Onlangs hebben beide besturen zich uitgesproken voor een nog hechtere samenwerking. Zo zullen de leden van de branche-koepel organisatie Greenport Holland hun inbreng in en verantwoordelijkheid voor de Nationale Tuinbouwagenda en het daaraan verbonden transitieproces vergroten.

Verder zullen beide secretariaten vanaf 1 januari 2020 meer als één team gaan werken. In de GreenBoard van GPNL komen meer bestuurszetels beschikbaar voor de leden van Greenport Holland, deze gaan van drie naar vijf plekken. Met deze beweging maken we een volgende stap naar meer eenheid en eenduidigheid in het bestuurlijke netwerk van Tuinbouw Nederland.

Minister Schouten presenteert plan voor circulaire land- en tuinbouw
De Tweede Kamer ontving onlangs van minister Carola Schouten het realisatieplan “Op weg met nieuw perspectief”. Hierin zet het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de visie uiteen die moet leiden tot een duurzame en sterke kringlooplandbouw in 2030.

De set aan maatregelen en voorstellen heeft als doel de al in gang gezette beweging naar een kringlooplandbouw voort te zetten en een extra impuls te geven. “Niet langer zoveel mogelijk zo goedkoop mogelijk produceren, maar produceren met zo min mogelijk verlies aan grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur,” is volgens de minister de kern. Hoewel de details in sommige gevallen nog ontbreken, is een aantal hoofdpunten te onderscheiden.

Vanuit de transitietafels zal Greenports Nederland de vertaling om te komen tot “ circulaire tuinbouw in de praktijk” verder vorm geven.

Lees hier verder.

Politiek positief over ontwikkelingen in de tuinbouw

Op 5 juni werd het Algemeen Overleg Tuinbouw gevoerd in de Tweede Kamer met minister Carola Schouten. Kamerleden Arne Weverling (VVD), Laura Bromet (GroenLinks), Maurits von Martels (CDA) en Tjeerd de Groot (D66) waren hierbij aanwezig. Tijdens het AO was er alom lof voor de tuinbouwsector. GroenLinks ziet dat er in de tuinbouw een andere sfeer heerst dan bij andere agrarische sectoren: minder problemen, meer trots.

Greenports Nederland had in samenwerking met de tuinbouw provincies en de branches een position paper over een aantal actuele thema’s voorbereid, deze zijn ruim aan bod gekomen tijdens het debat. Weverling ( VVD) en Von Martels (CDA) hebben aandacht gevraagd voor CO2-levering, de glastuinbouw en het subsidiëren van restwarmte. Bromet ( GL)onderstreepte het belang van aardwarmte als bron van energie en ziet het potentieel om deze energievoorziening ook voor de gebouwde omgeving toe te passen.

Tuinbouwakkoord
De Kamerleden toonden hun tevredenheid met het gesloten Tuinbouwakkoord. De minister geeft aan dat we met elkaar aan de slag moeten. Daarnaast gaf zij aan dat als blijkt dat afstemming met andere departementen nodig is voor bepaalde dossiers, LNV daarin het voortouw zal nemen. Er is commitment vanuit LNV, men heeft zitting in de Greenboard zo blijft men nauw betrokken bij de voortgang en uitvoering van het Tuinbouwakkoord.

Lees hier verder. 

Samen aan de slag, even voorstellen…

In deze rubriek willen we de “tuinbouw” persoonlijk aan u voorstellen. Dit doen we aan de hand van een kort interview met een stevige persoonlijkheid die zich vol overgave inzet om de Nederlandse tuinbouw iedere dag beter op de kaart te krijgen.

Het woord is aan Jaap Bond, oud-gedeputeerde Provinciale Staten Noord-Holland en oud-voorzitter Greenports Nederland.

Hoe bent u in de politiek terecht gekomen? 
Ik heb 28 jaar bij de politie gewerkt als chef van de regionale recherche in Zaanstreek-Waterland. Omdat ik bij de politie werkte en in die tijd ook pelotonscommandant van de mobiele eenheid was mocht ik niet deelnemen in de lokale politiek van Volendam, mijn woonplaats. Het CDA vroeg mij of ik de lokale belangen wilde vertegenwoordigen bij de provincie. Zodoende ben ik voor het CDA in Provinciale Staten terecht gekomen en later ook fractievoorzitter geworden. Vanuit die rol werd ik 12 jaar geleden voor het eerst gedeputeerde; die functie heb ik drie opeenvolgende coalitieperiodes met heel veel plezier en trots mogen vervullen. 

Wanneer kwam de tuinbouw bij u in beeld?
Vanaf de start als gedeputeerde heb ik “land- en tuinbouw” in mijn portefeuille gehad, een prachtige sector die toen onderbelicht was. Meer dan 60% van de Noord-Hollandse oppervlakte wordt ingezet voor land- en tuinbouw, terwijl toentertijd veel aandacht ging richting Schiphol, de hoofdstad en de bloemenveiling. In die 12 jaar heb ik mogen bouwen aan meer structuur en aandacht voor de land- en tuinbouw. Eén van de mooiste resultaten was het realiseren van de greenport-status voor de regio Noord-Holland Noord. En uiteraard het ontstaan en de oprichting van Greenports Nederland vanuit het Beraad van Boskoop, dat we op initiatief van Adri Bom (gedeputeerde Zuid-Holland) verder vorm hebben gegeven. Met als uiteindelijk resultaat de totstandkoming van het Nationale Tuinbouwakkoord en de uitvoeringsagenda. 

Lees hier verder.

Aandacht voor …… Innovatie

Circulaire akoestische belcellen
SIGN en Fungalogic hebben samen een 'circulaire' belcel ontworpen waarbij gebruik is gemaakt van reststromen uit de tuinbouw en circulaire materialen. Veel bedrijven hebben tegenwoordig open kantoortuinen. Hierdoor is er een grotere behoefte aan een afgeschermde plek om rustig te kunnen bellen. SIGN en Fungalogic geven hiermee hun visie op kantoormeubels van de toekomst. De belcel is volledig gemaakt van duurzame producten zoals mycelium composiet. Mycelium composiet bestaat uit de wortels van paddenstoelen, ofwel mycelium en de grondstof waarop de paddenstoelen groeien. Dit kan stro of gemaaid riet zijn, maar ook tomatenstengels van de tomatenplant. De eigenschappen van mycelium composiet zijn brandwerendheid, isolerend en ook akoestisch isolerend.

Lees hier verder.

Startup uitgelicht: PATS
Drones in de kas

PATS ontwikkelt kleine autonome drones om een gewas insectenvrij te houden.

Startup PATS Indoor Drone Solutions ontwikkelt een nieuwe manier van gewasbescherming voor de glastuinbouw. Met kleine en slimme drones worden vliegende plaaginsecten zoals motten niet alleen opgespoord maar ook direct geëlimineerd. Camera’s houden het gewas continu in de gaten. Wanneer er een mot in beeld komt, vliegt een kleine drone hier naartoe en schakelt de mot uit. Op deze manier worden de insecten mechanisch bestreden zonder (bio)chemische middelen te gebruiken. Door deze preventieve aanpak wordt de plaag bij de bron aangepakt, namelijk het insect zelf, waardoor een verdere verspreiding van de plaag voorkomen wordt. 

Lees hier verder.

Een greenport in beeld

In deze rubriek brengen we een toonaangevend project met een brede uitstraling uit een van onze 7 regionale greenports in beeld.

Greenport Aalsmeer
Net als mensen hebben planten gezonde voeding nodig. Zijn algen het nieuwe groene goud? Volgens duurzaam ondernemer Ad van Vugt wel. Met zijn bedrijf Algae Innovations Netherlands BV is hij samen met de Universiteit van Amsterdam een onderzoek gestart naar de toepassing van algen: “We wisten dat onze algen iets goed deden voor de groei van planten, maar nu weten we ook waarom”. Dit project wordt ondersteund door Greenport Aalsmeer.

Lees hier verder.

Berichten van de Topsector T&U

Doe mee aan de white paper challenge van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
Welke wereldwijde trends veranderen de Nederlandse tuinbouw? En hoe kan de tuinbouw hier slim op inspelen? Deze vragen staat centraal in de White Paper Challenge, die Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) voor de tweede keer organiseert. De winnaar wordt beloond met een bedrag van € 1.500.

Lees hier verder.

Online consultatie Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel geopend
Op 19 mei is het eerste concept van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel voor 2020- 2023 en de bijbehorende uitgewerkte Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) verschenen. De agenda is één van de zes KIA’s die worden opgesteld in het kader van het missiegedreven kennis- en innovatiebeleid.

De topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food, en Water & Maritiem hebben deze KIA gezamenlijk opgesteld, in samenspraak met departementen, regio en een breed veld aan stakeholders vanuit onder meer bedrijfsleven, kennisinstellingen en ngo’s.

Uw reactie gevraagd
Via deze online consultatie nodigen wij u ook uit om te reageren op dit concept. We zijn met name benieuwd naar nog ontbrekende zaken en aspecten die niet goed zijn verwoord. U kunt uw commentaar alsvolgt aanleveren: u downloadt het Word-bestand, maakt concrete tekstsuggesties en mailt het bestand naar info@tki-agrifood.nl.

U kunt reageren tot uiterlijk 2 juli, 09:00 uur.

Lees hier verder op de website van Greenports Nederland.
Lees hier verder op de website van de Topsector.

Agenda