Deze e-mail online lezen

 

Informatie om te delen

Actie vereist na NOW-aanpassing
Ondernemers moeten zelf hun aanvraag voor tegemoetkoming wijzigen, nu de NOW-uitkering niet meer in mindering wordt gebracht. Bij de aanvraag voor tegemoetkoming, moesten ondernemers rekening houden met de NOW-uitkering. Gisteren werd bekend (zie Update #42) dat de NOW toch niet in mindering wordt gebracht. Veel ondernemers kunnen nu aanspraak maken op een hogere tegemoetkoming. Die verhoging gaat niet automatisch; betrokken ondernemers moeten zelf op de site van de RVO hun aanvraag wijzigen. De wijziging moet plaatsvinden vóór de definitieve aanvraag wordt ingediend (de zogeheten vaststelling). Bij die vaststelling is namelijk geen hoger bedrag te claimen dan bij de (gewijzigde) aanvraag aan de orde is.

De NOW-aanpassing betekent overigens niet dat er sprake is van een ‘dubbele uitkering’ over dezelfde omzetderving; er vindt wel degelijk verrekening plaats. Dat gebeurt via de (definitieve) vaststelling van de NOW-uitkering. Die vaststelling is pas volgend jaar mogelijk. Daarbij telt de tegemoetkoming uit de extra steunmaatregel mee als ‘omzet’.

Tweede uitbetaling vertraagd
Het uitstel van de deadline voor de vaststelling van de tegemoetkoming (zie Update #42) heeft tot gevolg dat de uitbetaling van de tweede helft van de tegemoetkoming vertraagd plaatsvindt. Bij de aanvraag van de tegemoetkoming, is meteen de eerste helft als voorschot uitgekeerd. Na indienen van de benodigde gegevens voor de vaststelling, volgt uitbetaling van de andere helft. Het uitstel van die tweede tranche kan bedrijven in liquiditeitsproblemen brengen of die problemen verlengen. In dat geval is het advies om snel met de eigen financier in gesprek te gaan en samen te zoeken naar een passende overbrugging(sfinanciering). Als dat niet leidt tot een oplossing, kan de ondernemer zich melden bij zijn eigen brancheorganisatie of bij de crisisorganisatie (info@greenports-nederland.nl). In overleg met LNV is dan wellicht een maatwerkoplossing te regelen.

Werk vaststelling ‘extra steunmaatregel’ tijdig af
Gelet op voornoemde kwesties, is het advies om de RVO-site goed in de gaten te houden voor nadere informatie over de NOW-aanpassing en de vereiste documenten voor de vaststelling van de tegemoetkoming. Naar verwachting zullen de betreffende protocollen voor tegemoetkomingen hoger dan 25.000 euro binnenkort beschikbaar komen. Voor bedragen tot 25.000 euro is het indienen van de vaststelling eenvoudiger en al af te wikkelen. De crisisorganisatie vindt het raadzaam om de vaststelling snel af te werken. Laat het niet aankomen op de deadline van 31 oktober, luidt de boodschap. Rond die datum is het bijna niet meer mogelijk om herstelhandelingen nog binnen dit boekjaar te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als bij de indiening knelpunten aan het licht komen, zoals bijvoorbeeld dat de vereiste documentenset nog onvolledig is.

De interne Updates zijn bestemd voor iedereen die direct of indirect bij het werk van de GP NL Crisisorganisatie Tuinbouw is betrokken. Het is niet de bedoeling deze e-mails te publiceren of naar externen door te sturen; ze hebben een vertrouwelijk karakter.