Deze e-mail online lezen

 

Column

Het medicijn van de toekomst komt uit de tuinbouw
Rutger Lommerse, programma manager Greenports Nederland

Afgelopen week was ik deelnemer bij het Healthy Food congres in Utrecht. Dit congres brengt de tuinbouw en gezondheidszorg samen. Hier werd nogmaals duidelijk dat het huidige medicijnengebruik in onze maatschappij voor een groot deel voorkomen kan worden door een gezonder voedingspatroon.

Daarin is een hoofdrol weg gelegd voor groente en fruit. Door een aantrekkelijkere en smakelijkere manier van presenteren en voedingslessen verplicht te stellen in het onderwijs, zorgen we dat jongeren meer interesse in en kennis opbouwen over gezonde voeding. Deze kennis nemen zij voor de rest van hun hele leven mee. Daarmee kunnen zij op een betaalbare wijze ouder worden. We weten immers dat de ziektekosten in de laatste levensjaren van 80 plussers vaak het duurst zijn en deze kosten blijven exponentieel stijgen. Door een gezonde levensstijl met voldoende beweging kunnen we ouder worden betaalbaar houden en veel kwalen voorkomen. Eén van de sprekers: “Je zorg-premie zou vastgesteld moeten worden aan de hand van je bonnetje van de supermarkt.”  Lees meer.

Nationale Tuinbouwagenda

Het tuinbouwcluster zet samen de stap om haar toekomst zeker te stellen en toongevend te blijven in de wereld. Om dit proces in goede banen te leiden, is er op 14 maart jl het Tuinbouwakkoord getekend.

Het Tuinbouwakkoord vormt ook een nieuwe samenwerkingsbasis tussen Greenports Nederland en Tuinbouw NL (voorheen Greenport Holland), de Topsector T&U en het Rijk. Het voortouw hiertoe is genomen door de in Greenports Nederland samenwerkende regionale Greenports, zeven in totaal. Het georganiseerde bedrijfsleven (TuinbouwNL) waarin de brancheorganisaties in de tuinbouw samenwerken, de kennisinstellingen, de Topsector T&U, het onderwijs en het Rijk zijn volop aangesloten. En we werken aan meer eenheid om sneller tot betere resultaten te komen.

Hieraan gekoppeld is een Tuinbouwagenda daarin staat wat we willen bereiken in de komende 10 jaar. Ze bevat de prioriteiten waar we samen mee aan de slag gaan, dit alles om de concurrentiepositie van de tuinbouw te versterken op landelijk niveau.
Deze agenda is door een grote groep van experts is samengesteld en geeft een goed beeld welke prioriteiten en uitdagingen voor ons liggen. De uitgave is mede mogelijk gemaakt door de tuinbouw provincies Noord-Holland, Zuid Holland, Gelderland en Limburg.

Wil je deze downloaden dan vind je hier de link.

Doorgaan en slim samenwerken

Het Tuinbouwakkoord is op 14 maart door meer dan 33 partijen ondertekend. Dit betekent nu naar de volgende fase gaan.

Van start met de transitietafels
De transitietafels gaan binnenkort van start. Sommige bestaande projecten en afstemmingsoverlegstructuren integreren we in onze aanpak. Zo gaan we de bestaande initiatieven als projectgroep Kas als ontwikkelbedrijf, HOT, en projectgroep GreenmeetsPort verbinden met de verschillende tafels. Zo wordt er geen dubbel werk gedaan en krijgt de dynamiek van bestaande goed draaiende initiatieven volop ruimte.

De opstartfase van de transitietafels van Greenports Nederland zal door Rutger Lommerse van Greenports Nederland en Coen Hubers van LDE-Greenport Hub worden ondersteund. Dit doen zij door zowel procesmatige als inhoudelijke begeleiding van de tafels.

Coen Hubers is als coördinator werkzaam bij LDE. Dit staat voor de strategische alliantie van de Universiteiten Leiden, TU Delft en Erasmus Rotterdam. Zij werken, middels een zogenaamde Greenport Hub, aan verbindingen met de land- en tuinbouwsector. Coen zorgt daar voor de uitvoering van de onderzoeks- en onderwijsagenda en doet dit via intensieve samenwerking met het tuinbouw bedrijfsleven.

Coen Hubers
Coen Hubers - LDE-Greenport Hub

Eerste bijeenkomst met bestuurlijke trekkers en thema begeleiders

Binnenkort geven de bestuurlijk trekkers en themabegeleiders per prioriteit een eerste aanzet tot een activiteitenplan voor de komende jaren. Zij zullen stapsgewijs plannen opbouwen, samen met stakeholders en experts uit het tuinbouwcluster. Zo ontstaan de transitietafels. Zij maken concreet wat voor hun themalijn nodig is om tot versnelling of doorbraken te komen.

Wil je erbij zijn?
Diegene die in de opbouw naar de eerste agenda betrokken waren zijn opnieuw benaderd om als expert te blijven deelnemen. Was je nog niet aangesloten of aangemeld en wil je deel uitmaken van een expert groep maak je belangstelling dan kenbaar via deze link.

Samen aan de slag, even voorstellen, …

In deze rubriek willen we de “tuinbouw“ persoonlijk aan u voorstellen. Dit doen we aan de hand van een kort interview met een stevige persoonlijkheid die zich vol overgave inzet om de Nederlandse tuinbouw iedere dag beter op kaart te krijgen. 

Het woord is aan Michiel F. van Ginkel, lid van het dagelijks bestuur Greenports Nederland.

Michiel F. van Ginkel is sinds 2014 Algemeen directeur van Koninklijke ZON in Venlo. Voorheen was hij onder meer werkzaam bij Procter & Gamble, The Greenery en HAK. Naast zijn functie bij ZON is van Ginkel voorzitter van DPA en van de stichting die de jaarlijkse Tuinbouwondernemersprijs organiseert.

Waarom zit je in het DB van Greenports Nederland?
Ik vind het belangrijk om me in te zetten voor een verdere groei van de Greenports in Nederland en op die manier de positie van de tuinbouw in ons land verder te versterken. Als een van de negen door de Rijksoverheid aangewezen topsectoren in Nederland levert de tuinbouw met een jaaromzet van maar liefst 16 miljard euro een cruciale bijdrage aan onze nationale economie. Lees meer..

Michiel van Ginkel - fotocredits Mikel Muwalda)
Michiel van Ginkel (- fotocredits Mikel Muwalda)

Een Greenport in beeld

In deze rubriek brengen we een toonaangevend project met een brede uitstraling uit een van onze 7 regionale Greenports in beeld.

Prioriteit : Ruimtelijke inrichting
Het Oostlanddeel van de Greenport West-Holland zet schouders onder glastuinbouw toekomst van het gebied. Het Rijk wil vernieuwende elementen inbrengen.

Regio Oostland (Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Waddinxveen en Zuidplas) i.s.m. provincie Zuid Holland en Greenport West-Holland pakt momenteel een verkenning op om een goed toekomst perspectief voor de glastuinbouw te verkrijgen. Waarin in evenwicht de belangrijke elementen zoals: modernisering en herstructurering, innovatie,  glas en verstening, planologische ruimte scheppen, mobiliteit, duurzame waterhuishouding / waterzuivering, energietransitie en het bevorderen van innovatie worden meegenomen.

Het doel van deze gezamenlijke verkenning is om te komen tot kansenkaarten voor het glastuinbouwcluster. De kansen uit de voorstudie worden getoond in een bijeenkomst op 13 mei as.  Het Rijk heeft aangegeven mogelijk vernieuwende pilots voor herstructurering en modernisering van glastuinbouw bedrijven te willen ondersteunen zodat facilitering van de plannen voldoende voortgang houdt. In het derde kwartaal van 2019 wordt het Werkboek Oostland opgeleverd. Dit past in de gebiedsgerichte aanpak die nationaal binnen Greenports Nederland wordt uitgewerkt. Waarbij verbinding met het thema Klimaatneutraal Tuinbouw van groot belang is. Lees meer.

Prioriteit: Energie
Dertien nieuwe partners EnergieAkkoord Greenport West-Holland

Dertien bedrijven en organisaties hebben het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland ondertekend. Daarmee komt het totaal aantal partners op bijna vijftig. Via het EnergieAkkoord werken ze samen aan de ambitie: een klimaatneutrale sector in 2040.

Het EnergieAkkoord van Greenport West-Holland verbindt lokale initiatieven - zoals warmtecoöperaties - met regionale stakeholders - zoals netbeheerders, energiebedrijven, kennisinstellingen en ook het Havenbedrijf. Daarmee geeft het invulling aan de gebiedsgerichte aanpak die centraal staat bij de ambitie Klimaatneutraal van Greenports Nederland. Deze aanpak zorgt voor een versnelling van de energietransitie op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau. Waarbij de samenwerking tussen ondernemers, stakeholders en overheid cruciaal is voor het vergroten van de maatschappelijke impact. Lees meer.

Nieuws

2e Kamerleden informeren over actuele tuinbouw onderwerpen
Op 17 april is een afstemming met diverse Tweede Kamerleden in Dudok in Den Haag. Dit ter voorbereiding van het Algemeen Overleg Tuinbouw wat op 5 juni in de Tweede Kamer plaats vindt. Tijdens deze bijeenkomst die we samen met de tuinbouwprovincies, de Greenports en het bedrijsleven organiseren, staan we uitgebreid stil bij actuele onderwerpen zoals klimaatneutrale tuinbouw en de arbeidsvoorziening. Ondernemers en deskundigen vanuit LTO, Glastuinbouw Nederland en provincies gaan het gesprek aan met onze volksvertegenwoordigers.

Openstelling Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen voor onderzoeksprojecten
Dit jaar stellen de Topsectoren Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen gezamenlijk een oproep open voor publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS) die in 2020 kunnen starten binnen het thema Landbouw, Water en Voedsel. Deze oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarvoor bedrijven samen met erkende onderzoeksorganisaties een voorstel indienen. Het beschikbare publieke budget is ca. € 25 miljoen in 2020. In een PPS-project dragen private partijen in beginsel voor minimaal 50% bij.

Projectideeën kunnen worden ingediend bij de topsector in de periode 15 april tot en met 15 mei. U krijgt vervolgens een advies over uw idee terug, en de gelegenheid tot indienen van een volledig voorstel voor 15 augustus 2019. De uitslag over honorering kunt u na 15 oktober verwachten.

Thema Landbouw, Water en Voedsel
In een PPS-project moet een antwoord worden gegeven op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven die passen binnen het thema ‘Landbouw, Water, Voedsel’ van het nieuwe missiegedreven topsectorenbeleid. Met deze oproep willen beide Topsectoren in innovaties op het gebied van voedselproductie, klimaatverandering en waterkwaliteit stimuleren. Binnen de call is er onder andere prioriteit voor projecten die in samenwerking met regio’s zoals de greenports worden uitgevoerd.

U vindt het format voor het indienen van projectideeën en de volledige calltekst op de site van de topsector.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de thema begeleider Innovatie van Greenports Nederland, Jan-willem Donkers: janwillem.donkers@inholland.nl of 06 15279603.

Agenda

16 - 18 mei Internationale Fascination of Plants Day - Plantum