Deze e-mail online lezen

 

Gezondheid en geluk daar gaan we voor

Column Rutger Lommerse, programmamanager Greenports Nederland

We wensen bij het begin van een nieuw jaar onze dierbaren en relaties altijd veel gezondheid en geluk toe. In de huidige situatie met alle gevolgen en impact van COVID-19 heeft deze wens extra betekenis. De mensen zijn zich bewuster van het belang van gezondheid en het feit dat een gezond en gelukkig leven niet vanzelfsprekend is.

Deze bewustwording kan voor de tuinbouwsector een grote kans bieden. Wij produceren immers ‘gezondheid en geluk’. Dus een goed moment om de maatschappelijke betrokkenheid van de tuinbouwsector meer naar buiten toe te tonen. Het Tuinbouwakkoord kent tal van aanknopingspunten. Zo wordt vanuit de tafel Gezonde Mensen gewerkt aan stimulering van een gezonde leefstijl met voeding en een groene leefomgeving. Aan de tafel Gezonde Planten wordt alles in gang gezet om een transitie naar ‘het duurzaam voortbrengen en telen van weerbare gewassen’ goed vorm te geven. De tafel Innovatie start een project rond circulaire tuinbouw om daarmee vermindering van de belasting van het milieu te bereiken. En tot slot worden in het transitiecollege Kas als Energiebron, allerlei duurzame en klimaatneutrale oplossingen bedacht en uitgevoerd, waarbij de tuinbouwsector voorziet in de levering van warmte aan dorpen en steden. Mooie ambities en plannen die we vanuit het Tuinbouwakkoord samen invullen. Het is goed op te merken dat we er in de volle breedte mee aan de slag zijn.

Deze week had ik een gesprek met een extern adviseur over een project van de tafel Gezonde Mensen. Hij kwam van buiten onze sector en zijn mond viel open toen hij het hele verhaal hoorde. Natuurlijk kende hij de sector via mooie events als Kom in de Kas, maar dat de tuinbouwsector zulke brede oplossingen kan bieden voor de maatschappij had hij zich nooit gerealiseerd. Er ligt een enorme kans en nu is het moment dat we deze unieke en toegevoegde waarde van de tuinbouw kunnen verbinden aan de burger en consument. Het imago van de sector, maar daarmee ook onze oplossingen voor gezondheid en geluk krijgen een enorm impuls als we dit beter communiceren. Dat is geen eenvoudige opgave maar als we met elkaar onze boodschap uitdragen zal dit nieuwe deuren openen, waarvan we direct de vruchten zullen plukken.

Samen aan de slag, even voorstellen...

In deze rubriek willen we de "tuinbouw" persoonlijk aan u voorstellen met een prominent gezicht die zich vol overgave inzet om de Nederlandse tuinbouw iedere dag beter op de kaart te krijgen. 

Het woord is aan Peter Maes, Directeur Corporate Marketing bij Koppert Biological Systems en bestuurlijk trekker van de transitietafel Gezonde Planten. 

Hoe ben je in de tuinbouw terecht gekomen?
Het innovatieve karakter van de land- en tuinbouw heeft mij altijd aangesproken. Tijdens mijn studie voor landbouwkundig ingenieur met de studie richting menselijke ecologie kreeg ik steeds meer interesse in verduurzaming en de mogelijkheden die er waren om dit in de land- en tuinbouw toe te passen. Daardoor ben ik gelijk aan de slag gegaan in de biologische gewasbescherming waarbij het elke dag een uitdaging blijft om met minder belasting voor het milieu een beter gewas te telen.
Lees verder.

Transitietafel Arbeidsmarkt & Onderwijs

Start landelijke werktafel huisvesting internationale medewerkers
Greenports Nederland gaat in 2021 proactief aan de slag met het thema huisvesting internationale medewerkers. Er is een landelijke werktafel samengesteld waar vertegenwoordigers van het Rijk, de provincies, belangenbehartigers en regionale Greenports zitting aan hebben. De leden werken in gezamenlijkheid aan een kennis- en actieprogramma voor de zeven regionale Greenports.

Het programma richt zich op het delen van kennis en ervaringen tussen relevante stakeholders op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau. Het doel is enerzijds om de slagingskansen van huisvestingsinitiatieven in de regio’s te vergroten en de kwaliteit ervan te monitoren en borgen. Anderzijds wil Greenports Nederland bewerkstelligen dat er op bestuurlijk niveau (rijk, provincie, gemeenten) structureel aandacht is en blijft voor dit belangrijke onderwerp en dat beleidskaders maximaal aansluiten op de behoeften in de praktijk.

De werkgroep is gestart met een inventarisatie naar de belemmeringen die stakeholders in de regionale Greenports ervaren bij de realisatie van huisvestingsinitiatieven. De resultaten uit die inventarisatie vormen de basis voor de inhoudelijke invulling van het genoemde programma, dat ook voorziet in de organisatie van een conferentie over dit onderwerp. Het programma zal naar verwachting medio 2021 uitgerold worden.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke de Man, werktafel Huisvesting Internationale Medewerkers: ademan@greenportaalsmeer.nl

Webinar Arbeid: Internationale werknemers
Vanuit Glastuinbouw Nederland wordt een webinar gegeven over internationale medewerkers. Wat moet er anders en hoe dan? Hier is een masterplan voor opgesteld. De ondernemersgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs licht deze toe tijdens dit webinar op 28 januari (van 15.00 tot 16.30 uur). Via de site van Glastuinbouw Nederland vindt u meer informatie.

Transitietafel Gezonde Mensen

Een gezonde leefstijl begint bij de jeugd
De tuinbouw produceert gezondheid en geluk. Dat is de insteek van de tafel Gezonde Mensen. In oktober 2020 is de kickoff geweest van het project ‘Een gezonde leefstijl begint bij de jeugd’. Dit project heeft als doel om basisschoolleerlingen in de lunchpauze een gezonde maaltijd aan te bieden en de school groener in te richten. 100 leerlingen van basisschool De Stromen (groepen 6 en 7) krijgen een gezonde maaltijd die voornamelijk bestaat uit groente en de klassen worden voorzien van planten om de leeromgeving gezonder te maken. Het uiteindelijke doel is om, bij het slagen van deze pilot, ook andere scholen te voorzien van gezonde lunches, groene klaslokalen en meer beweging. En niet alleen in Alphen aan den Rijn, maar ook in andere gemeenten.  

Reden voor gemeente Alphen aan den Rijn om het project te ondersteunen is dat het bijdraagt aan een gezondere bevolking wat uiteindelijk weer resulteert in minder kosten voor de gezondheidszorg. De gemeente is ook de linking pin naar andere lokale partijen uit het sociale domein zoals GGD, CJG en JOGG en de sociale werkplaats die meewerken aan het project. Zo zal Rijnvicus (sociale werkplaats) de lunches gaan klaar maken en Lessgo, een lokale logistieke partij, zal het transport van de cateraar naar de scholen verzorgen. Zo blijven de kosten beheersbaar en laag.

Lokale producten
Basisschool De Stromen is een multiculturele school in een achterstandswijk. Zij werken toe naar het vignet 'Gezonde School' en dit project helpt hen hierbij. De school heeft bij dit project als taak om de ouders te informeren en leerkrachten te mobiliseren op dit onderwerp. Zo is er aandacht voor verschillende culturen en eetgewoonten. De ingrediënten voor de lunches komen zoveel mogelijk van lokale producenten en men is aan het kijken of lokale supermarkten geïnteresseerd zijn in samenwerking op dit vlak. Rob Baan: “Door dit project hopen we dat kinderen zich beter bewust zijn van wat zij eten en gaan beleven dat gezond eten ook lekker is. Omdat de kinderen in de klas eten zullen ze sneller groente proeven die ze normaal gesproken thuis niet willen eten. Het is makkelijker om ze te laten wennen aan andere smaken. Ieder kind zou eigenlijk 150 tot 200 gram groente en fruit moeten eten per dag. Met dit project krijgen meer kinderen toegang tot gezond eten.”

“Het plan ‘Een gezonde leefstijl begint bij de jeugd’ in Alphen aan den Rijn kan de blauwdruk zijn voor andere gemeenten die preventief willen inzetten op de gezondheid en het welzijn van de jeugd om zo kosten in de toekomst te besparen.”; aldus Kees van Velzen, wethouder Alphen aan den Rijn. Voor meer informatie over de tafel Gezonde Mensen kijk op ons YouTube kanaal

Greenport projecten in de schijnwerpers

EnergieAkkoord Greenport werkt aan klimaatneutrale glastuinbouw
Circa 50 bedrijven en organisaties hebben het nieuwe EnergieAkkoord van Greenport West-Holland ondertekend. Dit akkoord heeft betrekking op de periode 2021-2025 en heeft als doel onder meer een forse beperking van de CO2-emissie. Belangrijk instrument daarbij is de planvorming en realisatie van warmtenetten in de glastuinbouwgebieden. Lees hier meer op de website van Greenport West-Holland.

Terugblik Meet & Greet Energie
De glastuinbouw en de stad kunnen elkaar versterken in de energietransitie. Dat was de belangrijkste conclusie van de zevende Meet & Greet Energie van Greenport West-Holland. Kijk hier de online uitzending terug.

Groente en fruit zijn gezond en dat gaan we bewijzen
Hidde van Steenwijk, afgestudeerd in de farmacie, raakte gefascineerd door de gezondheidseffecten van groente en fruit en werd promovendus aan het Food Claims Centre Venlo (FCCV) van Campus Venlo. Binnen het topsectorproject ‘De Waarde(n) van Groenten en Fruit’ werkt hij de komende vier jaar aan een innovatief challenge model waarmee hij de gezondheidseffecten van groente en fruit wetenschappelijk hoopt te kunnen aantonen. Lees meer op de website van Brightlands Campus Greenport Venlo.

Startup AgroWizard tovert met data
Combineer de techneuten van Genzai met de groene vingers van Fleuren Boomkwekerij. Voeg daar de business development- en innovatiepower van Bluehub aan toe en voilà: een nieuwe startup is geboren op Brightlands Campus Greenport Venlo! AgroWizard biedt haar klanten innovatieve hardware producten, softwareapplicaties zoals een stamdiktemeter én een online dataplatform.
Lees meer op de website van Brightlands Campus Greenport Venlo.

Greenport Boskoop deelnemer Floriade 2022 in Almere
Van 14 april t/m 9 oktober 2022 wordt in Almere de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 georganiseerd. Een prachtig park waar meer dan 2 miljoen bezoekers kunnen genieten van geur en kleur van bomen en planten, groenten en fruit. Greenport Regio Boskoop zal als het grootst aaneengesloten sierteeltgebied in de wereld hier natuurlijk niet ontbreken. Inmiddels hebben individuele boomkwekerijbedrijven, andere regio’s en collectieve inzendingen vanuit de cultuurgroepen zich al als deelnemer aangemeld. Dat is een reden voor de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop om ook een plek te reserveren en samen met het bedrijfsleven hier een mooie collectieve 'From Boskoop' presentatie neer te zetten. In de inzending zullen zoveel mogelijk bedrijven uit de Greenport Boskoop hun producten een plekje geven. Op dit moment wordt geïnventariseerd welke bedrijven uit regio Boskoop hieraan mee willen doen.

Nieuws

Ook in coronajaar is Nederland wereldspeler in verse groenten en fruit
Nederland maakte het ook in 2020 weer waar: we zijn wereldspeler in verse groenten en fruit. De verkoop van verse groenten en fruit in het buitenland steeg met 6 procent naar €12,9 miljard. Lees meer via de website van GroentenfruitHuis.

Agrospecial Ministerie LNV
De Agrospecials zijn series van achtergrondartikelen rondom een specifiek thema. De artikelen zijn veelal geschreven door de landbouwattachés en hun teams en geven een inkijk in de ontwikkelingen van dit thema in het land of de regio waar zij werkzaam zijn. Ook wordt extra aandacht besteed aan mogelijke kansen voor de Nederlandse agro-ondernemer. Bekijk hier de special die als onderwerp de voedingstuinbouw heeft.

Agenda

28 januari 2021 Webinar Arbeid: Internationale werknemers – Glastuinbouw Nederland
29 januari 2021 Innovation MeetUp HortiRisk – Topsector T&U
4 februari 2021 Economic Forum Duin- en Bollenstreek – GP Duin- en Bollenstreek
8 tot 12 februari 2021 Virtuele handelsmissie India met minster Sigrid Kaag – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
24 februari 2021 Dutch Food Week KickStartShow – Brightlands Campus
4 maart 2021 Groenpact manifestatie – Groenpact

Social media

Volg Greenports Nederland ook via de verschillende social media kanalen zoals LinkedIn, YouTube en Twitter.

Op de website van Greenports Nederland kan je alle nieuwsbrieven, nieuwsberichten en achtergrondinformatie terug vinden.

Stuur deze nieuwsbrief ook gerust door aan een collega. Ontvang je deze nieuwsbrief nog niet direct in je mailbox maar wil je dat wel? Stuur dan even een mailtje aan info@greenports-nederland.nl