Deze e-mail online lezen

 

Betalen voor duurzaamheid, het is eindelijk zover!

Column Rutger Lommerse, programma manager Greenports Nederland

Mijn aandacht werd deze week getrokken door een onderzoek van MVO Nederland waarin werd gesteld dat 80% van de Nederlanders bereid is om 10% meer te betalen voor duurzaam geproduceerde producten zoals koffie, thee, sinaasappels en bananen. De reden hiervoor is dat men deze in de toekomst absoluut niet zou willen missen.

De vraag werd gesteld vanuit een dilemma. Het dilemma was: we gaan door met de huidige manier van produceren waarbij de kans bestaat dat over 20 jaar koffie, thee, sinaasappels en bananen bijna niet meer te koop zijn, omdat het niet meer mogelijk is om deze, met de huidige inzichten en markcondities, te telen en te verwerken. Of de portemonnee trekken om het tij te keren zodat het duurzamer kan. 90% (!) van de mensen gaf aan niet zonder koffie en thee te kunnen. Dus ja, daar voor wil men dan zeker meer betalen. Dit biedt eindelijk hoop dat onze inspanningen om duurzaam te produceren door de markt opgepakt wordt.

Toch is zo’n vergezicht niet stimulerend genoeg. De Nederlandse fruittelers en akkerbouwers kondigden deze week aan zich terug te trekken uit het keurmerk PlanetProof, omdat de extra milieu inspanningen niet beloond worden. Dit laat zien dat er zonder perspectief op korte termijn de motivatie bij de producent afneemt of zelfs verdwijnt. Ketens en burgers komen niet vanzelf in beweging om naar een duurzamer product te vragen. Een belofte of voornemen van "Het komt goed" is geen basis voor een producent die gevraagd wordt extra kosten te maken en deze niet mag doorrekenen. Dit pleit voor ruimte in de mededinging waar we, gesteund door Brussel, de kans krijgen om extra kosten in de keten neer te leggen. Iedereen is ervan overtuigd dat we duurzamer en circulair moeten produceren, met oog voor de toekomst van onze planeet. Actief en consequent beleid moet hierin katalysator zijn. Volgens mij een kwestie van nu beginnen, we verliezen tijd…

Jonge tuinbouwers krijgen primeur op scenario-analyse tuinbouwcluster

Op dinsdag 17 november maken young professionals (<40) uit de tuinbouw als eerste kennis met de speciaal voor het tuinbouwcluster ontwikkelde toekomstscenario’s. Tijdens een workshop via Zoom gaan de jongeren met elkaar én toonaangevende tuinbouwondernemers in gesprek over hoe je toekomstscenario’s kunt gebruiken bij strategische bedrijfsvoering.

Ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers uit- en rondom het tuinbouwcluster ontwikkelden samen een uniek gereedschap; ze schreven vier extreme, en toch plausibele, toekomsten voor het tuinbouwcluster die tuinbouwers en tuinbouwondernemers helpen bij het nemen van strategische beslissingen. Adri Bom-Lemstra, voorzitter Greenports Nederland: “Tijdens de coronacrisis hebben we heel direct kunnen ervaren wat de impact kan zijn van grote veranderingen. Dat zal in de toekomst niet anders zijn. Als ondernemer is het goed om voorbereid te zijn om snel de koers van je bedrijf te kunnen aanpassen wanneer de situatie daar om vraagt. De scenario-analyse helpt bedrijven hierbij en is beschikbaar voor alle ondernemers uit het tuinbouwcluster. Zo kan iedereen er zijn voordeel mee doen.”

Ben je tuinbouwondernemer en onder de 40 jaar?
Meld je dan aan via deze link
Lees meer via deze link.

Samen aan de slag voor de tuinbouw

Digitale meeting EU lobbyisten
De Nederlandse tuinbouw staat voor grote uitdagingen, we zien aan de ene kant dat de verduurzaming in de sector in een versnelling komt, maar we zien ook dat onze exportmarkten door verstrekte nationalisering onder druk komen te staan. Samenwerking vanuit de gehele sector biedt veel kansen voor de toekomst. De tuinbouwsector heeft oplossingen voor diverse maatschappelijke uitdagingen die we mondiaal en binnen Europa goed voor het voetlicht willen brengen. Onze boodschap naar de buitenwereld moet aansluiten bij wat er in de sector speelt; dat doen we vanuit diverse organisaties op verschillende standpunten en dat is goed. Greenports Nederland wil verbinden en oproepen om samen te werken aan een sterke gezamenlijke boodschap die aansluit op de ambities van de Green Deal / Farm to Fork strategie. We zien dat door de Farm to Fork strategie de kloof tussen beleid en innovaties binnen de EU minder breed wordt. Daarmee geeft dit volop kansen voor de tuinbouw.

Daarbij beginnen we natuurlijk niet bij nul. Tijdens een digitale meeting afgelopen week met een grote groep lobbyisten die zich op regionaal, landelijk en Europees niveau in zetten voor de positie van de tuinbouw werd iedereen bijgepraat over elkaars activiteiten en ambities met elkaar gedeeld. Het uiteindelijke doel is om elkaars activiteiten te inventariseren en te bekijken hoe een gezamenlijke boodschap namens de tuinbouw richting de EU gemaakt kan worden en ook om op diverse andere onderwerpen gezamenlijk op te trekken. Greenports Nederland wil hierin een coördinerende rol vervullen.

Doorbraken in Verslogistiek

Op 15 oktober organiseerde Greenports Nederland het congres ‘Doorbraken in Verslogistiek’. Belangrijkste onderwerp tijdens dit online congres was de aanhaking van het ondernemersplatform Green meets Ports bij Greenports Nederland. Het platform Green meets Ports is een ondernemersnetwerk van logistieke dienstverleners in de plantaardige vers-ketens. Michel Jansen, managing director Total Produce en voorzitter van de tafel Verslogistiek binnen Greenports Nederland, koppelde tijdens het congres de agenda’s en activiteiten van deze tafel aan de prioriteiten vanuit het ondernemersplatform. Jansen: “Deze samenvoeging geeft ondernemers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen en mee te praten over het beleid en de projecten die vanuit de overheid worden opgezet. Dit zorgt voor meer focus op de logistiek en versterkt de samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. Eén van de projecten waar mee gestart is, is een studie naar de logistieke consequenties en kansen van e-commerce, voor de verslogistiek.”
Lees meer via deze link.

Terugblik Tuinbouwcongres

Donderdag 1 oktober werd vanuit het World Horti Center in Naaldwijk het Nationaal Tuinbouwcongres online gepresenteerd. Deelnemers konden via een livestream tijdens het eerste gedeelte van het programma het gesprek tussen Adri Bom-Lemstra (voorzitter Greenports Nederland) en Marije Beens (wnd DG Agro ministerie LNV) volgen. Centraal stond de vraag “Is het Tuinbouwakkoord crisisproof?”

Tijdens de coronacris werden de kwetsbaarheden van het gehele tuinbouwcluster blootgelegd. Dit was de aanleiding om een scenario-analyse te laten maken door ACCEZ om ook de effecten op lange termijn in kaart te brengen. En nog belangrijker; om de ondernemers in de tuinbouw hiermee te ondersteunen bij het maken van keuzes voor de toekomst. Directeur Judith Schueler benadrukte dit ook in haar presentatie. Bedrijven worden door scenariodenken flexibeler en kunnen op deze manier beter omgaan met crisissituaties. Aansluitend waren online twee workshops te volgen, één waarbij dieper op de scenario-analyse werd ingegaan met een panel. De andere workshop had als onderwerp “Gezonde planten, een handreiking naar de toekomst”. U kunt het Nationaal Tuinbouwcongres terugkijken via onze website.

Goede woon- en werkomstandigheden arbeidsmigranten hoog op agenda

Op 30 oktober heeft Greenports Nederland een persbericht verstuurd als reactie op het rapport van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten van Emile Roemer. Lees hier het hele bericht terug.

Op 23 november komt de werkgroep 'Huisvesting Arbeidsmigranten' voor het eerst bij elkaar. Deze groep, bestaande uit bestuurders en specialisten, zal in eerste instantie de geplande activiteiten voor 2021 met elkaar bespreken. De werkgroep bestaat uit: Sjaak van der Tak en Peter Loef van Glastuinbouw Nederland, Gerard Mostert en Andries Middag van Greenports Duin en Bollenstreek, Bauke Arends en Anna Jansen van de Gemeente Westland, Guido Landheer en Jasper Dalhuizen van LNV en Erik Keamingk vanuit Greenport Gelderland.

Oproep voor Seed to money projecten 2021 geopend

Bedrijven die hun internationale activiteiten willen vergroten, kunnen daar steun voor krijgen in de vorm van Seed Money Projecten. In deze projecten staat het opbouwen van nieuwe internationale netwerken centraal. Ook de haalbaarheid van nieuwe internationale productieketens kunnen in een Seed Money Project verkend worden. In te dienen projecten moeten passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Lees meer op de website van Topsector T&U

Vergoeding voor leren over duurzamere landbouw

Wilt u leren over duurzamere landbouw, zodat u uw landbouwbedrijf kunt verduurzamen? Of wilt u andere agrariërs daarmee helpen? Hiervoor kunt u subsidie aanvragen met de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE).

De SABE is een pakket dat uit 3 verschillende onderdelen bestaat:

  1. Subsidie samen leren in projecten voor duurzamere landbouw.
    Dit onderdeel start vanaf 30 oktober. Van 30 oktober t/m 11 december kunnen er aanvragen worden ingediend voor samenwerkingsverbanden/netwerken via rvo.nl.
  2. Advies en cursus voor agrariërs.
  3. Agrarische opleiding voor bedrijfsadviseurs.

Verwacht wordt dat er in 2021 een nieuwe call volgt waarin de mogelijkheden om te verduurzamen uitgebreid worden. Lees meer over de SABE

Nieuws vanuit de Greenports

Nieuwe strategische visie Greenport Noord-Holland Noord
Greenport NHN presenteerde een nieuwe strategische visie als basis voor het verder versterken en toekomstbestendig maken van de agribusiness in Noord-Holland Noord. Binnen deze visie worden vier thema’s onderscheiden:

  1. Versterken imago en positionering
  2. Innovatie in de praktijk brengen
  3. Toekomstbestendige arbeidsmarkt
  4. Economische en duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Deze vier thema’s sluiten aan bij de ambitie om te blijven voldoen aan de eisen die maatschappij, milieu, de markt en omgeving aan de agrarische sector stelt, terwijl er tegelijkertijd ruimte blijft voor ontwikkeling en economische groei. Lees het hele bericht via de website van Greenport Noord-Holland Noord.

Grote innovatieslag Greenport NHN en partners
Samen met zo’n dertig partners werkte Greenport NHN de afgelopen vijf jaar aan het project EFRO EVERGREEN, waarbij innovatie en duurzaamheid binnen de agrarische sector voorop stond. Nu het project bijna is afgerond kan de balans worden opgemaakt.

In het project werkten zo’n 25 agribedrijven en zes kennisinstellingen intensief samen om het agricluster in Noord-Holland te versterken en innovatie vorm te geven in de praktijk. Sinds 2016 zijn uiteenlopende onderzoeken, concepten en ideeën uitgewerkt binnen verschillende programmalijnen: Duurzaam Bodembeheer, Teelt op Water, Inhoudsstoffen en Clusterversterking.

Lees het hele bericht via de website van Greenport Noord-Holland Noord

Bewoners, bedrijven en overheden tekenen convenant Broekpolder
Onlangs werd het convenant Broekpolder 2040 ondertekend. Daarmee spreken de ondertekenaars af dat de reconstructie van het Westlandse gebied (van circa 600 hectare) wordt geregeld door een coöperatie van bedrijfs- en woningeigenaren. Over drie jaar moet er een plan voor het gebied gepresenteerd worden. De Broekpolder zou opnieuw ingericht moeten worden. Het gebied is nu een lappendeken van wegen en lanen, bedrijven en woningen. Maar hoe kan die reconstructie georganiseerd worden dat alle betrokkenen een stem krijgen? Hoe kunnen bijvoorbeeld de belangen van de honderden woningeigenaren worden meegenomen in het uiteindelijk ontwerp? Daarvoor werd begin dit jaar de Coöperatie Broekpolder opgericht.
Lees het hele bericht op de website van Greenports West-Holland.

Tuinbouw Battle – een kennismaking met de bollensector
De Tuinbouw Battle is een uitdagend en inspirerend project dat techniek, tuinbouw en handel combineert, speciaal voor scholieren uit de groepen 7 en 8 in de regio Duin- en Bollenstreek en Noord-Holland Noord. Door mee te doen aan de Tuinbouw Battle dagen zij zichzelf uit en leren ze de bedrijven in het sierteeltcluster in onze regio en hun werkzaamheden en activiteiten (beter) kennen.
Lees het hele bericht.

GreenBoard Greenports Nederland

De GreenBoard van Greenports Nederland komt vier keer per jaar bij elkaar om de voortgang van de Tuinbouwagenda te bespreken. Afgelopen jaar zijn er diverse wisselingen geweest in de GreenBoard.
Als laatste is Jaap Bond namens Topsector Tuinbouw tot de GreenBoard toegetreden. Op de site van Greenports Nederland staan alle bestuursleden van de GreenBoard vermeld.

Social media

Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee maanden. Voor actuele berichten kunt u de website van Greenports Nederland bezoeken en onze social media kanalen volgen. 

Agenda

17 november 2020 Workshop - Toekomst van het tuinbouwcluster
17 november 2020 Webinar - Voorkomen en verwaarden van neven(rest)stromen
18 november 2020 Online meetup Greenports Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek en Boskoop samen met het Wellantcollege over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 
1 december 2020 Future Trends & Innovations. The next step in Horticulture Technology